วัน/เวลา/สถานที่
องค์ความรู้เรื่อง
กิจกรรมครั้งที่
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ สำนักหอสมุด ชั้น 5 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
วิธีการค้นข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัย
1/2561 

Library KM