ชื่อคณะกรรมการ การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Library KM Committee)

ทำหน้าที่ในการทำแผนงานและดำเนินงานด้านการจัดการความรู้สำนักหอสมุดให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด   

2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

3. หัวหน้าฝ่ายบริการสารนิเทศ 

4. หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล

5. นางวิไล พฤษปัญจะ   

ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการและเลขานุการ