School of Arts : Business Chinese

List name of books on August 2016 

English Language
No.
Title
Call No.
Access No.
1
Chinese gardens /  Lou Qingxi ; translated by Zhang Lei and Yu Hong
712.60951 L886c 2003
80806 c.2
2
Dao de pian =  Morality /  Li Xiaoyan, Chen Aiming bian yi, Lin Li shen jiao
170 D211 2005
80810 c.1
3
Dian gu 100 =  Stories behind 100 chinese idioms /  Zhou Lingzhong, He Zeren bian, yi ; Li Shiji hui tu
895.1 D538 2008
80859 c.1
4
HSK (chu, zhong deng) qua gong lue ci hui shou ce =  HSK strategies vocabulary handbook (elementary intermediate) /  Zhu Ning and Zhao Jing bian zhu
495.1076 H873 2007
80812 c.1
5
Jianming hanyu yufa =  A concise Chinese grammar /  by Guo Zhenhua
495.182421 G977j 2008
80857 c.1
6
Lives of Chinese emperors /  editor Lan Peijin ; text by Shi Fang ; translated by Zhang Yuan
951 S555l 2008
80818 c.1
7
Shang ban zhe jian shi =  Office workers /  Li Yuan bian yi
808.87 S528 2006
80861 c.1
8
Shang mao gao ji han yu =  Advanced Business Chinese /  Jin zhenbang, Shi keyan bian zhu
495.182421 S528 2001
80811 c.1
9
Shi yong jie zou Han yu =  Practical rhythmic Chinese /  Yin Jinghua (John Jing-hua Yin), Sun Yiqing (Diana Yiqing sun) zhu
495.183421 Y51s 2008
80809 c.1
10
Tang dai chuan qi xuan =  Selected Tang dynasty stories /  edited by Shen Jiji ... [et al.] ; translated by Yang Xianyi and Gladys Yang
S.S. T164 2003
80813 c.1
11
The pocket interpreter:  Chinese /  editor, Yan Ying ; English editor, Xu Rong ; editorial assistant, Fred Richardson
495.183421 P739 2007
80817 c.1
12
Tong yan wu ji =  Childlike innocence/  Li Yuan bian yi
808.87 T665 2006
80858 c.1
13
Wai guo ren shi yong sheng huo Han yu =  Practical Chinese for English speakers /  De-an Wu Swihart, Cong Meng bian zhu ; revise by William H. O'Donnell
495.182421 W138 2004
80807 p.1 c.1
14
Wai guo ren shi yong sheng huo Han yu =  Practical Chinese for English speakers /  De-an Wu Swihart, Cong Meng bian zhu ; revise by William H. O'Donnell
495.182421 W138 2004
80808 p.2 c.1
15
Xie hou yu 100 =  100 Chinese two-part allegorical sayings /  Yin Binyong bian zhu ; Jiacen fan yi ; Ouyang Yi hui tu
398.9951 X6 2009
80860 c.1
16
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Li shi =  Talk about China in English. History /  Tian Huashi and Li Zhaoping zhu bian
951 Y55 2008
80815 c.1
17
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Yng shi =  Talk about China in English. Film and TV series /  Jia Bing, Wang Minhua zhu bian
791.430951 Y55 2009
80816 c.1
18
Yong Ying yu shuo Zhongguo.lü you = Talk about China in English.tourism / Li Zhaoping and Zhong Xi zhu bian
338.479151 Y55 2008
80814 c.1
19
Zhongguo wen hua mian mian guan =  The Ins and outs of Chinese culture =  La culture chinoise sous toutes ses faces  /  Mei Lichong, Wei Huiluan and Yang Junxuan
495.186 M499z 2007
80819 c.1