School of Arts : Business Chinese

List name of books on March 2017

English Language
No.
Title
Call No.
Access No.
1
Ao yun han yu 100 ju =  Basic Chinese 100 for Beijing 2008 Olympic Games /  Ren min jiao yu chu ban she bian
796.48 A638 2004
81253 c.1
2
Beijing yi zhi xing =  Beijing pointers:  daily phrases, Olympic terms /  Chang Yan bian zhu ; Cong Guoling deng yi
495.182421 B422 2006
81258 c.1
3
Beijing:  Green capital of China /  edited by Jing Changshun ; text by Yao Tian xin ; English translation by Linda Xu
951.156060222 Y25b 2008
81262 c.1
4
Chinese auspicious designs /  Gong Ning and Yun Wen
745.40951 C539 2009
81261 c.1
5
Du Fu shi xuan =  Du Fu selected poems /  Translated by Rewi Alley
895.11 D812d 2001
81257 c.1
6
Lu you han yu 1 =  Travel in Chinese 1 /  Lai Yunhe zhu bian
495.183421 L926 2008
81259 c.1
7
Profiles of 100 Chinese academicians /  Qian jiang wan bao zhu bian
920.751 P964 2008
81256 c.1
8
Yong Ying yu shuo Zhongguo:  Yi shu =  Talk about China in English:  Art /  Xi Zhong and Huashi Tian
709.51 X6y 2008
81254 c.1
9
Zhongguo gu dai duan pian xiao shuo xuan =  Stories of old China /  written by Jiang Fang
S.S. J61z 2003
81255 c.1
10
Zui xin shi jie di tu ji =  Latest World Atlas /  compiled China Map Publishing House ; editor Huang Xiulian and Chen Wenxuan
912.51 Z94 1998
81260 c.1