2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
    2.1 วิสัยทัศน์
           เป็นศูนย์สารนิเทศของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
           วัฒนธรรม พร้อมทั้งให้บริการด้วยความเป็นเลิศ
 
    2.2 พันธกิจ
  1. จัดหา จัดระบบและอนุรักษ์ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. ให้บริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท
  3. สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  4. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  5. บริหารจัดการงานภายในสำนักหอสมุด โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  6. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเข้ามาบริหารจัดการงานในสำนักหอสมุด
 
    2.3 กลยุทธ์
    1.  ด้านทรัพยากรสารนิเทศ
         1.1 จัดหาทรัพยากรสารนิเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร
         1.2 มีระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศที่ได้มาตรฐานสากล
         1.3 ผลักดันให้เกิดการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้/สารนิเทศของมหาวิทยาลัยที่กระจัดกระจายมารวมไว้ในจุดเดียวกัน
     2. ด้านการให้บริการ
         2.1 ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
         2.2  ปรับรูปแบบการให้บริการ โดยเน้นการให้บริการในเชิงรุก (Proactive) เพิ่มมากขึ้น
         2.3  ประยุกต์ใช้บริการที่มีอยู่ใน Social Network เข้ามาขยายขอบเขตของงานบริการ
    3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงสารนิเทศ
        3.1  จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้ระบบงานห้องสมุด
        3.2  พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักฯ ภายใต้โดเมน (http://www.library.au.edu) อย่างต่อเนื่อง
    4. ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรและทีมงาน
        4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มี
              ประสิทธิภาพ
        4.2  ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดบริการแก่บุคลากร
        4.3  มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว
    5. ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
        5.1 ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี จัดสถานที่ในการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ มี
              พื้นที่บริการสำหรับผู้พิการ มีวัสดุ   อุปกรณ์เพียงพอ