4.  ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 ข้อเสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ

 ปีการศึกษา 2559

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

หลักฐาน

   1. คณะกรรมการฯ มีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอแนะใน SAR 2559 ของสำนักฯ
   ได้สรุปตามรายข้อตามข้อเสนอ แนะของสำนักฯ แล้ว
 
   2. สำนักฯ ควรมีการทบทวนแผนและดำเนินการการบริหารระบบงานภายในสำนักฯ ด้านการให้บริการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการห้องสมุดของผู้ใช้
   -  นำแผนยุทธศาสตร์ มาทบทวน พบว่า ในแผนยุทธศาสตร์ เดิม (2557-2561) ไม่มีการขับเคลื่อนงานทางด้านการบริการ ซึ่งเป็นงานหลัก ดังนั้น สำนักฯ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยได้ทำ SWOT Analysis  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ใหม่
   -  จัดทำแผนปรับปรุงงานบริการ
เอกสารหมายเลข 1:
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
เอกสารหมายเลข 2:
แผนปรับปรุงงานบริการ 
   3. สำนักฯ ควรนำผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศห้องสมุดมาใช้พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในหน่วยงาน
   นำข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้บริการใช้ของสำนักหอสมุดมาปรับปรุงการดำเนินงานด้านบริการ ดังนี้
   - จัดให้มีบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า คอยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือช่วยการวิจัยให้สำหรับนักวิจัยหรือนักศึกษาที่จะทำผลงานวิจัย
   - ประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย (AU-IR) ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลทางเว็บไซต์ห้องสมุด ทางอีเมล์ และทาง facebook ของห้องสมุดเป็นต้น และในการจัดทำแผนการปรับปรุงงาน สำนักฯ ได้นำข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการปรับแผนปรับปรุงงานบริการ
เอกสารหมายเลข 2:
แผนปรับปรุงงานบริการ
   4. สำนักฯ ควรมีการทบทวนแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรทุกส่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการของสำนักฯ
   จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนำมาใช้ในการดำเนินงานปีการศึกษา 2561
 เอกสารหมายเลข 3:
แผนการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด
เอกสารหมายเลข 4:
สถิติพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด
ประจำปีการศึกษา 2560

 ข้อเสนอแนะในภาพรวมของสำนักฯ 

   1.  กระบวนการพัฒนาแผน
สำนักฯ ควรทบทวนการทำแผนกลยุทธ์ใหม่ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และทิศทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ควรนำผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
   1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการใหม่
   2. นำผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่
   3. นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการ สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด ที่ผู้ใช้บริการได้เสนอแนะไว้มาแก้ไขและดำเนินการ ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ
 เอกสารหมายเลข 1:
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  เอกสารหมายเลข 5:
แผนปฏิบัติการประจำปี 
2561-2563
   2.  การบริหารและการจัดการ
     2.ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน ควรนำข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน ควรถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วม งานให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
   1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2561-2565) โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
   2. ได้มอบหมายให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการงานในสำนักฯ ตามงานและโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผน 1 ปี และงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย งานประจำ 13 งาน และ โครงการในแผนกลยุทธ์ 3 โครงการ 
 เอกสารหมายเลข 1:
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เอกสารหมายเลข 6:
แผน 1 ปี และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 
     2.2 ระบบงานภายในของหน่วยงาน สำนักฯ ควรทบทวนคำบรรยายลักษณะงาน ขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายใน
   ปรับคำบรรยายลักษณะงาน  (Job Description) ตามโครงสร้างใหม่และปรับกระบวนการทำงานบางขั้นตอนให้กระชับและสอดรับกับทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผน 1 ปี และงบประมาณประจำปี 
เอกสารหมายเลข 7:
คำบรรยายลักษณะงาน  (Job Description)
     2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  สำนักฯ ควรสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจและนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดิม
   ได้นำระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ มีค่าเฉลี่ย 3.69 ผลคือ มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
เอกสารหมายเลข 11:
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560  หน้า 12
 
     2.4 การบริหารและการพัฒนา  สำนักฯ ควรจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลประเมินความสำเร็จของแผน สำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
   ได้นำแผนยุทธศาสตร์บุคลากร และนำผลการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มาปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ โดยการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินแผนอย่างต่อเนื่อง
เอกสารหมายเลข 3:
แผนการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
     2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุน สำนักฯ ควรทบทวนงบประมาณประจำปีทุกปีการศึกษา
   กำหนดให้บุคลากรของสำนักฯ ทำหน้าที่ในการติดตามการใช้งบประมาณ ของงานและโครงการไว้อย่างชัดเจน และทุกปีการศึกษา สำนักฯ จะนำค่าใช้จ่ายที่มีอยู่เดิมมาเป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณและค่าใช้จ่ายในงานและโครงการ
เอกสารหมายเลข 6:
 แผน 1 ปี และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 
     2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง สำนักฯ ควรทบทวนการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เป็นผลจากปัจจัยภายนอกและกระบวนการทำงานของสำนักฯ ทุกปีการศึกษา
   1. ทบทวนการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการ
     - วิเคราะห์ความเสี่ยง
     - ประเมินความเสี่ยง
     - ระบุปัจจัยเสี่ยง
     - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
เอกสารหมายเลข 8:
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปีการศึกษา 2561
     2.7 การจัดการความรู้ สำนักฯ ควรทำความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้ให้มากยิ่งขึ้น
   1. ทำความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการ
     - ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม ในเรื่องการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9:
แผนการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
เอกสารหมายเลข 10:
เอกสารการส่งบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา เรื่องการจัดการความรู้
   3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สำนักฯ ควรนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานและควรทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกปีการศึกษา
   นำผลที่ได้จากการการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คำแนะนำข้อคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง แผนการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปี ของสำนักหอสมุด
เอกสารหมายเลข 1:
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
เอกสารหมายเลข 6:
แผน 1 ปี และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560