ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
องค์ประกอบที่ 1  กระบวนการพัฒนาแผน
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 5.1 (1) ระดับสถาบัน)
7 ข้อ
5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2  การบริหารและการจัดการ
2.1  ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน (สกอ. 5.1 (4) ระดับสถาบัน)
5 ข้อ
5 คะแนน
2.2  ระบบงานภายในของหน่วยงาน
6 ข้อ
5 คะแนน
2.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
5 ข้อ
5 คะแนน
2.4  การบริหารและพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดับสถาบัน)
6 ข้อ
5 คะแนน
2.5  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุน
5 ข้อ
5 คะแนน
2.6  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1 (3) ระดับสถาบัน)
5 ข้อ
5 คะแนน
2.7  การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1 (5) ระดับสถาบัน)
5 ข้อ
5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
3.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (สกอ. 5.1 (7)ระดับสถาบัน)
5 ข้อ
5 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

5.0  คะแนน