ก. อภิปรายภาพรวมผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด
    ในปีการศึกษา 2560 สำนักฯ ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
     1. กระบวนการพัฒนาแผน
         1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยนำมาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการบริหารจัดการงานในสำนักหอสมุดซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 4 วัตถุประสงค์ และ 4 Initiatives
         1.2  จัดทำแผน 1 ปีและงบประมาณประจำปี นำมาใช้ในการดำเนินงานของปีการศึกษานั้นๆ โดยทุก 6 เดือน และสิ้นปีการศึกษา สำนักฯ จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้หรือไม่ ถ้าหากไม่บรรลุตามเป้าหมาย สำนักฯ ต้องอธิบายเหตุผลว่าทำไมไม่บรรลุตามเป้าหมาย
         1.3  จัดทำแผนการปรับปรุงงานที่ได้มาจากการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
         1.4  จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะต้องประเมินและจัดการด้านความเสี่ยงทุกปีการศึกษา
         1.5  จัดทำแผนการจัดการความรู้นำมาใช้ในติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่บน Website  
         1.6  จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
         1.7  จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุดนำมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของห้องสมุด ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุดให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
         1.8  จัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงาน ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งสำนักหอสมุด
    2.  การบริหารและการจัดการ
         2.1  การบริหารจัดการด้านบุคลากรและการดำเนินงานภายในสำนักฯ
             สำนักฯ มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน บริหารงานตามสายการบังคับบัญชา มีความสะดวก รวดเร็วและ  คล่องตัวในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก สำนักฯ นำสื่อสังคมออนไลน์ เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน และในการพัฒนาบุคลากร สำนักฯ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการสัมมนา อบรมและศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม และเข้ารับรางวัลของมหาวิทยาลัย
         2.2  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรสารนิเทศ
             สำนักฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในด้านการจัดหา ทรัพยากรสารนิเทศ ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างดี คณาจารย์ให้ความร่วมมือในการคัดเลือกทรัพยากรสารนิเทศ เข้ามาให้บริการสอดคล้องและตรงกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุศิลปวัฒนธรรม ส่วนนักศึกษาสามารถเสนอทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการใช้ให้สำนักฯ   จัดหาเข้ามาได้ตามความต้องการ
        2.3  การบริหารและการจัดการด้านบริการ
             การบริการของสำนักฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ใช้ทุกกลุ่ม เนื่องจากสำนักฯ ได้สำรวจความพึงพอใจของ   ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด พบว่า โดยภาพรวมจากการให้บริการผู้ใช้บริการทั้ง 22 เรื่อง พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 หรือมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ “มาก”
       2.4  การบริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
             สำนักฯ มีระบบสารสนเทศใช้ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้นำสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงาน ทำให้การทำปฏิบัติงานในสำนักฯ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวในการทำงานผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาและทุกสถานที่
      2.5  การจัดการความรู้
             สำนักฯ ได้นำการจัดการความรู้มาพัฒนาหน่วยงานและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานปกติเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการปฎิบัติงานจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้ได้จาก Website การจัดการความรู้ KM URLhttp://www.library.au.edu/index.php/about/au-library-km-about
      2.6  การบริหารและจัดการความเสี่ยง
             สำนักฯ ได้ทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า สำนักฯ ยังมีความเสี่ยง 2 ด้าน คือ ด้านบุคลากรของสำนักฯ และการใช้ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
      2.7 การเงินและงบประมาณ
           สำนักฯ มีระบบและกลไกในการติดตามค่าใช้จ่ายของงานและโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผน 1 ปีและ งบประมาณประจำปี ทุกเดือน และในการจัดสรรงบประมาณสำนักฯ จะนำค่าใช้จ่ายที่มีอยู่เดิมมาประเมินและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำในปีต่อไป
   3.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
     สำนักฯ ดำเนินงานตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดยนำเกณฑ์มาตรฐานมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านของสำนักฯ ทั้ง 3 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายบริการสารนิเทศ และฝ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล
 
ข.  อภิปรายภาพรวมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงของสำนักหอสมุด
      1. กระบวนการพัฒนาแผน
          1.1 สำนักฯ ควรทบทวน ประเมิน ติดตาม แผนงานของสำนักฯ ทุกปีการศึกษา
      2. การบริหารและการจัดการ
          2.1 สำนักฯ ต้องทบทวนกระบวนการทำงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
          2.2 สำนักฯ ต้องมอบหมายงานให้บุคลากรรับทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
          2.3 สำนักฯ ต้องติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างต่อเนื่อง
          2.4 สำนักฯ ควรประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน
          2.5 สำนักฯ ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
          2.6 สำนักฯ ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรรู้ ในกระบวนการของการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
      3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
          3.1  สำนักฯ ควรนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน