ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.5.1 (1) ระดับสถาบัน)

 ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
คะแนน
1. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.5.1 (1) ระดับสถาบัน)
7 ข้อ
5 คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน
 1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
 2. หน่วยงานมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน
 3. หน่วยงานจัดทำตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
 4. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. หน่วยงานมีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
 6. หน่วยงานมีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
 7. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปี

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 - 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

สำนักฯ ได้ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 7 ข้อ และในปีการศึกษา 2559 สำนักฯได้ นำเสนอสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไว้ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เห็นด้วยกับสำนักฯ มี 2 ข้อ ดังนี้
1. สำนักฯ ควรนำผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
      1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่ (เอกสารหมายเลข 1:  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยนำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ใหม่ โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้
          1)  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
          2)  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนารูปแบบการให้บริการ
          3)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
     1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ และในการจัดทำแผน 1 ปี และงบประมาณประจำปี สำนักฯ ได้นำโครงการในแผนยุทธศาสตร์มาดำเนินการในแผน 1 ปี และงบประมาประจำปีเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนสำนักหอสมุดให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้  (เอกสารหมายเลข 6: แผน 1 ปี และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560)
2. สำนักฯ ควรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีใหม่
    2.1  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีใหม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ดังนั้น สำนักฯ จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่เช่นกัน ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ประกอบ ไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 4 วัตถุประสงค์ และ 4 Initiative ( เอกสารหมายเลข 1:  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 ) และในการทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักฯ ได้นำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี มีการกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ( เอกสารหมายเลข 5 : แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561-2563) นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนได้เสนอแนะให้สำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้
             1.  สำนักฯ ควรทบทวนแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดของความสำเร็จให้สอดคล้องกัน
                1.1 มีการจัดทำตัวชี้วัดใหม่ เนื่องจากสำนักฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ตัวชี้วัดจึงถูกเปลี่ยนไปตามแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์  Initiative และ Action Plan  (เอกสารหมายเลข 1:  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 )  
 

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักฯ ควรติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดไว้
  

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 1: แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
เอกสารหมายเลข 6: แผน 1 ปี และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารหมายเลข 5: แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561-2563