ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน (สกอ. 5.1 (4) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน (สกอ. 5.1 (4) ระดับสถาบัน) 
5 ข้อ 
5 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. ผู้บริหารของหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
2. ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและภารกิจของหน่วยงาน
3. ผู้บริหารของหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4. ผู้บริหารของหน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
5. ผู้บริหารของหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน สถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

สำนักฯ ได้ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 ข้อและในปีการศึกษา 2559 สำนักฯได้ นำเสนอสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไว้ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เห็นด้วยกับสำนักฯ มี 3 ข้อ ดังนี้
1. ผู้บริหารของหน่วยงานควรนำข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงานมีการนำข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จากการสำรวจความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการสำนักหอสมุด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และคำแนะนำจากคณาจารย์และนักศึกษา แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน ในด้านต่างๆ ดังนี้
    1.1  ด้านการบริหารและการจัดการ สำนักฯ ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาดำเนินการ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ใหม่ เพื่อให้รองรับกับความต้องการของผู้ใช้และทิศทางมหาวิทยาลัย
    1.2 ด้านการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด  เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารนิเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักฯ ได้ประสานงานไปยังคณะ ก่อนดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ทุกปีการศึกษา และในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศผู้ใช้บริการจะเป็นผู้คัดเลือก ส่วนสำนักฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดหา และนำทรัพยากรสารนิเทศออกให้บริการให้ทันกับความต้องการ
    1.3 ด้านบริการ โครงสร้างพื้นฐาน / สิ่งอำนวยความสะดวกและด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด สำนักฯ ได้สำรวจความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะมาจัดทำเป็นแผนปรับปรุงการดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2 : แผนปรับปรุงงานบริการ)
2. ผู้บริหารของหน่วยงานควรสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อำนาจการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
     2.1 มีการมอบหมายให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน โดยให้รับผิดชอบงานและโครงการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฎในแผน 1 ปี และงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งให้อำนาจการตัดสินใจตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ทุกเดือนบุคลากรทุกคนจะต้องส่งผลการดำเนินให้หัวหน้าฝ่ายและสำนักฯ รับทราบ
3. ผู้บริหารของหน่วยงานควรถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
    3.1 การจัดการความรู้ (KM ) เป็นช่องทางหนึ่งที่สำนักฯ นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ประกอบกับในการบริหารจัดการงานภายใน สำนักฯ มีระบบสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน หัวหน้าฝ่ายมีหน้าที่ในการดูแลบุคลากรตามสายการบังคับบัญชา มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก สำนักฯได้ กำหนดให้แต่ละงานและโครงการส่งผลการดำเนินงานให้หัวหน้าฝ่ายทุกเดือน และหัวหน้าฝ่ายนำส่งสำนักฯทุกเดือนเช่นกัน นอกจากนี้ สำนักฯ ยังนำสื่อสังคมออนไลน์ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน งานที่ติดขัดและ/หรือมีปัญหาจะได้รับการแก้ไขทันท่วงที

  

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารของหน่วยงานควรให้ความรู้แก่บุคลากรทุกครั้งก่อนเริ่มต้นการปฏิบัติงานใหม่
2. ผู้บริหารของหน่วยงานควรติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 2 : แผนปรับปรุงงานบริการ