ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบงานภายในของหน่วยงาน

ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.2 ระบบงานภายในของหน่วยงาน
6 ข้อ 
5 คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันครบทุกภารกิจ
2. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการติดตามการดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
3. หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารหรือสถาบันทราบตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด
4. หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของหน่วยงาน
5. หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินคุณภาพของบริการในทุกภารกิจหลักและมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินในข้อ4และข้อ5ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 - 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

สำนักฯ ได้ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 ข้อและในปีการศึกษา 2559 สำนักฯได้ นำเสนอสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไว้ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เห็นด้วยกับสำนักฯ มี 2 ข้อ ดังนี้
1. สำนักฯ ควรทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานและคำบรรยายลักษณะงานใหม่
    1.1 ได้มีการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานและคำบรรยายลักษณะงานใหม่ เนื่องจากมีการนำ สื่อสังคมออนไลน์ เข้ามาใช้ในสำนักฯ มากขึ้น ดังนั้น กระบวนการทำงานในแต่ละงานและขั้นตอนการทำงานซึ่งเปลี่ยนไป สำนักฯ จำเป็นต้องปรับคำบรรยายลักษณะงานใหม่ (เอกสารหมายเลข 7:  คำบรรยายลักษณะงาน  (Job Description) พร้อมทั้งได้แจ้งให้บุคลากรของสำนักฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน (ภาพประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด) ดูที่ http://www.library.au.edu/index.php/library-staff-development-activities/library-staff-meeting
2. สำนักฯ ควรนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการประเมินคุณภาพของบริการในทุกภารกิจหลักไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
    2.1 นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการ สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด   (เอกสารหมายเลข 11: สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560) ที่ผู้ใช้บริการได้เสนอแนะไว้มาแก้ไขและดำเนินการ  ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ปรับปรุงแก้ไข

 1. ด้านทรัพยากรสารนิเทศสำนักฯ ควรปรับปรุงสิ่งต่อไปนี้
 
1.1 ต้องการหนังสือฉบับปีพิมพ์ใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น จิตวิทยา ศาสนาและปรัชญา สิ่งแวดล้อม ตำราเรียนทั่วไป นวนิยาย หนังสือการ์ตูน เป็นต้น 
 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้นำเสนอทรัพยากรสารนิเทศตามความต้องการ และดำเนินการตามที่ขอทุกรายการ ผู้ใช้สามารถนำเสนอผ่าน Request form จากหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด
 1.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดเป็นสมาชิกแล้ว ต้องการให้มีการต่ออายุทุกปี
 สำนักฯ ได้ดำเนินการต่ออายุฐานข้อมูลที่เป็นสมาชิกอยู่ทุกฐาน ยกเว้น ฐานข้อมูล PsycARTICLES และ Thailandlaw9  เนื่องจากคณะมนุษยศึกษาและคณะนิติศาสตร์แจ้งความประสงค์ให้สำนักฯ ยกเลิกการต่ออายุ
1.3 ต้องการทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์ใหม่ๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
สำนักฯ ได้จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น มากกว่าปีที่ผ่านมา 53.52 เปอร์เซ็นต์
 2. ด้านการบริการ สำนักฯ ควรปรับปรุงสิ่งต่อไปนี้
 
 
  
 2.1 ต้องการให้ห้องสมุดขยายเวลาปิดทำการห้องสมุดออกไปจากเวลาปกติ โดยเฉพาะช่วงสอบปลายภาค
 ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (OM) เพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการเปิดไฟ แอร์ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้
 2.2 อยากให้ขยายระยะเวลาการยืมหนังสือเพิ่มให้มากขึ้น
 จากการเปรียบเทียบระยะเวลาการยืมกับห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ พบว่าสำนักฯ มีระยะเวลาการยืมที่เหมาะสมแล้ว (มากกว่าสถาบันอื่น)
 2.3 อยากให้เข้มงวดต่อการใช้เสียงของผู้ใช้ห้องสมุดในห้องค้นคว้าวิจัยกลุ่ม
 1. มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยการใช้ และตักเตือนหากมีการใช้เสียงดังจนเกินไป
2. จัดให้มีห้องค้นคว้ากลุ่มเพิ่มขึ้น ทำให้มีการกระจายการใช้ ลดความแออัดในแต่ละห้องลงได้
2.4 จัดชั้นหนังสือให้ง่ายต่อการค้นหาหนังสือ
ได้ย้ายชั้นวางหนังสือที่ชั้น 2 ของห้องสมุด วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มาอยู่ในโซนเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
2.5 ต้องการให้มีการอบรม ให้ความรู้ในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และการทำวิจัย
มีบริการให้การศึกษาผู้ใช้ (User Education) แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกคณะ
 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก สำนักฯ ควรปรับปรุงสิ่งต่อไปนี้
 
 
  
 3.1 อยากได้เต้าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา, Smart phone และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ
 1. ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคและฝ่ายปฏิบัติการให้เปิดสัญญาณไฟปลั้กตามเสา มากกว่า 200 จุดทั้ง 2 วิทยาเขต
2. มีปลั๊กพ่วงให้ผู้ใช้บริการขอยืมใช้ที่จุดบริการ จำนวน 6 อัน
 3.2 ต้องการสัญญาณ WiFi ที่เร็วและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
1 . สำนักฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา และทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เพิ่มที่มุม Research support ทั้ง 2 วิทยาเขต โดยติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย เช่น  SAS 9.4, โปรแกรมทางสถิติศาสตร์ (PSPP), EndNote X8 เป็นต้น
3. ในส่วนของสัญญาณ WiFi ได้ติดป้ายประกาศบริเวณจุดปล่อยสัญญาณ WiFi แล้ว และต้องแนะนำต่อผู้ใช้งานให้เข้าใจถึงจุดที่ใช้งานที่มีสัญญาณแรง
 3.3 ต้องการห้องค้นคว้า วิจัยเฉพาะกลุ่ม
 จัดให้มีห้องค้นคว้าวิจัยกลุ่มเพิ่มขึ้น 7 ห้อง
3.4 ควรมีกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันทรัพย์สินของนักศึกษาสูญหาย
สำนักฯ ประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยแล้ว และเบื้องต้นสำนักฯ ได้ติดป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้บริการให้ระวังเก็บรักษาทรัพย์สินของตนเอง ตามจุดต่างๆ ทั่วห้องสมุด เช่น จุดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บริเวณที่นั่งอ่าน หน้าห้องน้ำ เป็นต้น
3.5 อยากได้โซนพักผ่อน สามารถนอนได้ มีร้านกาแฟและขนม
จัดให้มี Relax Zone ที่ชั้น 3, 4
4. ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด สำนักฯ ควรปรับปรุงสิ่งต่อไปนี้
 
4.1 มีบุคลากรที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และผลงานวิจัย
มีบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า คอยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการฐานข้อมูลวิจัย เครื่องมือช่วยการวิจัยให้สำหรับนักวิจัยหรือนักศึกษาที่จะทำผลงานวิจัยโดยตรง
4.2 นโยบายของระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย (AU-IR)
1. มีการประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญา
มหาวิทยาลัย (AU-IR) ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลทางเว็บไซต์ห้องสมุด
2.  เผยแพร่ข้อมูล รายละเอียดส่งทางอีเมล์ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และทาง facebook ของห้องสมุด
3. การแนะนำห้องสมุดให้กับนักศึกษาใหม่ และอบรมการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ บรรณารักษ์จะชี้แจงให้ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทราบถึงระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยไปด้วยกัน
เมื่อสำนักฯ ได้แก้ไขข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการต้องการ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ดูที่ Library Statistics http://www.library.au.edu/index.php/about/library-statistics
 

ข้อเสนอแนะ

1.  สำนักฯ ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกปีการศึกษา เพื่อจะได้นำผลหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไข
 

หลักฐาน                                                                                                              

เอกสารหมายเลข 7:   คำบรรยายลักษณะงาน  (Job Description)
เอกสารหมายเลข 11: สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560