ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน การบริหารและการตัดสินใจ
5 ข้อ 
5 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีการจัดการด้านระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
2. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารหรือระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน
3. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
4. หน่วยงานมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน
5. หน่วยงานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

สำนักฯ ได้ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 ข้อและในปีการศึกษา 2559 สำนักฯได้ นำเสนอสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไว้ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เห็นด้วยกับสำนักฯ มี 3 ข้อ ดังนี้
1. สำนักฯ ควรใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการดำเนินงานให้มากกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ  เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มากยิ่งขึ้น
    1.1 นำมาใช้ในการติดตามการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศที่เกินกำหนดส่งคืน กำหนดให้ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารทาง E-Mail โดยเพิ่มจำนวนครั้งในการแจ้งเตือนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ สำนักเริ่มลดปัญหาการค้างส่งทรัพยากรสารนิเทศได้มากขึ้นกว่าเดิม ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
    1.2  การเก็บสถิติการเข้าถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้
เก็บรวบรวม แต่ขณะนี้ ระบบจะเป็นผู้เก็บและประมวลผล สำนักฯ สามารถนำสถิติดังกล่าวมาใช้ได้ตามความต้องการ
2. สำนักฯ ควรสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
    2.1สำนักฯได้ตั้งข้อคำถามในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศครบทุกด้านซึ่งประกอบด้วย   1) ระบบแจ้งเตือนการยืมทรัพยากรสารนิเทศ  2) ระบบการยืมต่อผ่านเว็บไซต์  3) ระบบตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรสารนิเทศ 4) การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศทางเว็บไซต์และ 5) ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักฯ ไม่ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในหัวข้อ ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการสำรวจ ครั้งนี้ พบว่า ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีค่าเฉลี่ย 3.69 ผลคือ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เอกสารหมายเลข 11: สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560 หน้า 12)
3. สำนักฯ ควรนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน
     3.1 นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงงานด้านบริการและส่งเสริการใช้บริการ ดังนี้
           - จัดให้มีบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า คอยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการฐานข้อมูลวิจัย เครื่องมือช่วยการวิจัยให้สำหรับนักวิจัยหรือนักศึกษาที่จะทำผลงานวิจัยโดยตรง
         - ประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย (AU-IR) ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลทางเว็บไซต์ห้องสมุดเผยแพร่ข้อมูล รายละเอียดส่งทางอีเมล์ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และทาง facebook ของห้องสมุด
         - ในการแนะนำการใช้ห้องสมุดให้กับนักศึกษาใหม่ สำนักฯ ประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญา
มหาวิทยาลัย (AU-IR) และอธิบายรายละเอียดเพิ่มขึ้น ทำให้สถิติการเข้าถึงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมดูที่ Library Statistics http://www.library.au.edu/index.php/about/library-statistics
ส่วนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนได้เสนอแนะให้สำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักฯควรทบทวนการออกรายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ทั้งในส่วน ของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการและจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   1.1  จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ เน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน
   1.2  มีการนำสถิติที่ได้จากการประมวลผลในโมดูล การยืม-คืน (Circulation Module) มาใช้ในการดำเนินงาน ทั้งในส่วน ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ได้แก่ สถิติการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด  ข้อมูลจำนวนผู้ใช้ที่ใช้บริการยืม-คืน ข้อมูลการจองทรัพยากรสารนิเทศ เป็นต้น จากการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIBมาใช้ทำให้สำนักฯ ไม่ต้องจัดทำสถิติด้วยมือ และในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสำนักฯ ใช้ระบบดังกล่าว

 

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักฯ ควรทบทวนข้อคำถามในการออกแบบสอบถามทุกครั้ง เนื่องจากเป็นข้อคำถามแบบปลายปิด

 

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 11:  สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
                                 ปีการศึกษา 2560
เอกสารหมายเลข 12:  สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรสำนักหอสมุดที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                ปีการศึกษา 2560