ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน

2.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดับสถาบัน) 

6 ข้อ 
5 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน

1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

2. หน่วยงานมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3. หน่วยงานมีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

4. หน่วยงานมีการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

5. หน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่กำหนด

6. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินในข้อ 4 และข้อ 5 มาปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 -5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

สำนักฯ ได้ดำเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 ข้อและในปีการศึกษา 2559 สำนักฯได้ นำเสนอสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไว้ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เห็นด้วยกับสำนักฯ มี 3 ข้อ ดังนี้

1. สำนักฯ ควรจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

    1.1 ได้นำ ยุทธศาสตร์ที่  3 เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์:1 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Initiative: 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  (เอกสารหมายเลข 3 : แผนการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)    ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ที่เน้นการบริหารจัดการองค์กรแบบไร้กระดาษ

2. สำนักฯ ควรสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

    2.1 มีการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติของบุคลากรสำนักหอสมุด พบว่า ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ มากค่าเฉลี่ยที่ 3.96 ซึ่งด้านที่บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านที่บุคลากรมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าเฉลี่ย 3.44 ตามลำดับ  

3. สำนักฯ ควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและนำผลประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทุกปีการศึกษา  

   3.1 นำผลมาปรับแผนการพัฒนาบุคลากรใหม่ ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและทิศทางของมหาวิทยาลัย และในการพัฒนาบุคลากรสำนักฯ ดำเนินการด้วยวิธีส่งบุคลากรเข้าประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องตามงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มคุณค่าให้กับงานที่ทำ จากการที่สำนักฯ ส่งบุคลากรเข้าประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ทำให้บุคลากรมีศักยภาพในการส่งมอบบริการ (เอกสารหมายเลข 4 : สถิติการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560)

      ส่วนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนได้เสนอแนะให้สำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้   

      1. สำนักฯ ควรจัดทำผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งการประเมินหัวหน่วยงานภายในแต่ละฝ่ายเป็นประจำทุกปี  

         1.1 ได้สำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร นำมาวิเคราะห์ ประเมินผล และนำผลที่ได้จากการสำรวจฯ มาบริหารและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันต่อไป  (เอกสารหมายเลข 13 : สำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ปีการศึกษา 2560

        1.2 ประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าฝ่ายตามเกณฑ์ มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้  พร้อมทั้งนำส่งให้สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลทุกปีการศึกษา

 

 ข้อเสนอแนะ 

1. สำนักฯ ควรสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักฯ ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

2. สำนักฯ ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเรียนรู้แบบข้ามสายงาน เพื่อจะได้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที

  

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข3: แผนการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เอกสารหมายเลข4: สถิติการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารหมายเลข13: สำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปีการศึกษา 2560