ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุน
5 ข้อ 
5 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีการจัดทำงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
2. หน่วยงานมีการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีตามแผนปฏิบัติการประจำปี
3. หน่วยงานมีการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. หน่วยงานมีการประเมินผลงบประมาณประจำปี
5. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนจัดทำงบประมาณในปีถัดไป

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

สำนักฯ ได้ดำเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 ข้อและในปีการศึกษา 2559 สำนักฯได้ นำเสนอสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไว้ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เห็นด้วยกับสำนักฯ มี 1 ข้อ ดังนี้
     1. สำนักฯ ควรทบทวนการจัดทำงบประมาณประจำปีทุกปีการศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป 
         1.1 มอบหมายให้บุคลากรของสำนัฯ ติดตามสถิติการใช้งบประมาณงานและโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยการเก็บสถิติเป็นรายเดือน และทุก 6 เดือน สำนักฯ จะประเมินงานและโครงการ เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าของงานและโครงการ และ ทุกสิ้นปีการศึกษา สำนักฯ จะสรุปงบการเงินส่งสำนักงานบริหารการเงิน เพื่อปิดงบประจำปีการศึกษานั้นๆ  (เอกสารหมายเลข 14: สรุปงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี  (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) และ  (เอกสารหมายเลข 15รายละเอียดงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 ส.ค. 60– 31 ก.ค. 61))
        1.2 จัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารนิเทศทุกเดือน พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลไว้บน Web Site  ของห้องสมุด ดูที่  http://library.au.edu/  มาที่ About Us และไปที่ Library Statistics (http://library.au.edu/index.php/about/library-statistics) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลาและสถานที่
        1.3 นำสถิติแจ้งให้คณบดีทราบทุกครั้งที่มีการต่ออายุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดจะได้รับการยืนยันการใช้งานทุกครั้งจากคณะ สำนักจึงจะมีการต่ออายุสื่อดังกล่าว
        1.4 ปรับแผนการรณรงค์การใช้ทรัพยากรสารนิเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลไว้ที่ Web Site  ของห้องสมุด ดูที่  http://library.au.edu/  มาที่ About Us และไปที่ Library Activities  (http://library.au.edu/index.php/about/library-activities-news-and-event)

  

ข้อเสนอแนะ

1.  สำนักฯ ควรนำสถิติการใช้งบประมาณมาเปรียบเทียบและนำเสนอเป็นตารางย้อนหลัง 3 ปี เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของงบการเงิน

 

หลักฐาน

 เอกสารหมายเลข 14: สรุปงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี  (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
เอกสารหมายเลข 15: รายละเอียดงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)