ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1 (3) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1 (3) ระดับสถาบัน)
5 ข้อ 
5 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ
2. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เป็นผลจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 
3. หน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินและ/หรือนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

สำนักฯ ได้ดำเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 ข้อและในปีการศึกษา 2559 สำนักฯและ ได้ นำเสนอสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไว้ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เห็นด้วยกับสำนักฯ มี 2 ข้อ ดังนี้
    1. สำนักฯ ควรทบทวนการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เป็นผลจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
        1.1   ได้นำปัจจัยเสี่ยงที่เป็นผลจากปัจจัยภายนอกมาทบทวน พบว่า ความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอก มี 2 เรื่อง คือ 1) เรื่องระบบเครือคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องที่สำนักฯ พบในกระบวนการทำงานซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในด้านการปฏิบัติงานแต่เป็นความเสี่ยงที่สำนักฯ ยอมรับได้ เนื่องจากได้รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนอีกเรื่อง คือ 2) ความเสี่ยงด้านข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย ทำให้มีผลกระทบต่อด้านการปฏิบัติงานและด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแต่เป็นความเสี่ยงที่สำนักฯ ยอมรับได้ เนื่องจากสำนักฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกครั้งที่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น
     2. สำนักฯ ต้องประเมินผลการดำเนินงานทุกระบบงาน และควรนำมาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
         2.1 ได้ประเมินผลการดำเนินงานทุกระบบงาน และนำมาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีต่อมา จึง พบว่า ความเสี่ยงของสำนักฯ จากเดิมที่มี 1 ความเสี่ยง เรื่องบุคลากรสำนักหอสมุด ในปีต่อมาพบว่าสำนักฯ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ความเสี่ยง คือ เรื่อง การใช้ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด สำนักฯ จึงได้ดำเนินการทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำมาตรการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 8แผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ปีการศึกษา 2561)
       ส่วนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนได้เสนอแนะให้สำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้
      1.  สำนักฯ ควรติดตามประเมินผลและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
          1.1 สำนักฯ มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศมาให้ตรงกับหลักสูตรการเรียน การสอน การค้นคว้าและการวจัย การบริการทางวิชาการ  จัดระบบให้ทรัพยากรสารนิเทศง่ายต่อการค้นคว้า และให้บริการทรัพยากรสารนิเทศให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้น ในการดำเนินงานของสำนักฯ การจัดการ เรื่องความเสี่ยงยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงให้เกิดน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

 

ข้อเสนอแนะ

 1. สำนักฯ ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงเป็นระยะ เพื่อดูความก้าวหน้าหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

 

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 6แผน 1 ปี และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารหมายเลข 8แผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ปีการศึกษา 2561