ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1 (5) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.7 การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1 (5) ระดับสถาบัน) 
5 ข้อ 
5 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้
2. หน่วยงานมีการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
4. หน่วยงานนำผลการประเมินการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการทำงานปรกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
5. หน่วยงานมีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาจดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน 

      สำนักฯ ได้ดำเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 ข้อและในปีการศึกษา 2559  สำนักฯได้ นำเสนอสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไว้ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เห็นด้วยกับสำนักฯ ดังนี้      
      1. สำนักฯ ควรติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้ นำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปรกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
         1.1 ได้ประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ นำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปรกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในสำนักฯ ยังต้องดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ เนื่องจากสำนักฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริการทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นในกระบวนการทำงานสำนักฯ ยังต้องเผชิญกับคำถาม ข้อสงสัย ของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด
    2. สำนักฯ ควรทำความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี
        2.1 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักฯ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมมาประยุกต์ใช้กับการจัดการองค์ความรู้ในสำนักฯ ได้เป็นอย่างดี
    3. สำนักฯ ควรจัดเก็บการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร
       3.1 ได้จัดเก็บการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ดูที่ http://library.au.edu/ อยู่ในเมนู About Us เลือก Library Knowledge Management ข้อมูลจะได้รับการ Upload อย่างต่อเนื่อง
    ส่วนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนได้เสนอแนะให้สำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้
           1. สำนักควรจัดทำแผนบริหารและแผนการดำเนินการจัดการความรู้ของสำนักฯ ให้ลุล่วงเพื่อประเมินผลความสำเร็จของการบริหารการจัดการตามเป้าหมายที่กำหนด
               1.1 ได้รวบรวมข้อคำถามของผู้ใช้บริการ มาดำเนินการทำแผนบริหารและการจัดการความรู้ เพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ดูที่ http://library.au.edu/ อยู่ในเมนู About Us เลือก Library Knowledge Management (เอกสารหมายเลข 9 : แผนการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ข้อแสนอแนะ

สำนักฯ ควรรวบรวมข้อคำถามของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

 

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 9 :  แผนการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Website KM URL: http://www.library.au.edu/index.php/about/au-library-km-about