องค์ประกอบที่ 3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี่ที่ 3.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (สกอ. 5.1 (7) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (สกอ. 5.1 (7) ระดับสถาบัน)
5 ข้อ 
5 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2. หน่วยงานนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ
3. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
4. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
5. หน่วยงานมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

     สำนักฯ ได้ดำเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 ข้อและในปีการศึกษา 2559 สำนักฯได้ นำเสนอสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไว้ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เห็นด้วยกับสำนักฯ 2 ข้อ ดังนี้
     1. สำนักฯ ควรนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน
         1.1 สำนักฯ ได้นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข 16 : แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา  2559) โดยสำนักฯ ได้ดำเนินการดังนี้                
              1) ปรับแผนปรับปรุงงานบริการ เพื่อให้รองรับกับความต้องการของประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
              2) ปรับแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
              3) ปรับแผนการจัดการความรู้ใหม่ โดยเน้นกระบวนการทำงานด้านบริการเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสำนักฯ มีหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (http://www.library.au.edu/index.php/about/au-library-km-about)
             4) ปรับแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ ใหม่ โดยได้จัดทำแผนกลยุทธ์ใหม่ โดยได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ ปรับ  พันธกิจและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล คือ ไทยแลนด์ 4.0 และมหาวิทยาลัย 4.0 และห้องสมุด 4.0 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
            5) จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน  Job Description ตามโครงสร้างใหม่ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน   โครงสร้างและการดำเนินงานใหม่ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการดำเนินงานของห้องสมุด
            6) จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อขับเคลื่อนห้องสมุดให้ ไปในทิศทางของห้องสมุด 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
             7) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของสํานักฯ โดยการระบุ วิเคราะห์ และติดตามความเสี่ยงที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานทุกระดับและนํามา ปรับวิธีการทํางานให้มุ่งสู่ผลสําเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการปฏิบัติงานของสํานักฯ และ มหาวิทยาลัย อย่างยั่งยืนตามหลักการธรรมาภิบาล  
   2. สำนักฯ ควรทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ทุกปีการศึกษา
       2.1 สำนักฯ ได้ทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ทุกปีการศึกษา โดยในปีนี้สำนักฯ ได้ปรับงานและโครงการ พร้อมทั้งปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ส่วนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนได้เสนอแนะให้สำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้
             1) สำนักฯ ควรมีเครือข่ายที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน
              -  สำนักฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับสำนักนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยได้ติดต่อและประสานงานทุกครั้งที่มีข้อสงสัยและ/หรือไม่เข้าใจในกระบวนการการประกันคุณภาพภายใน
 

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักฯ ควรให้ความรู้กับบุคลากรของสำนักฯ ในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

 

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 16 : แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559