ส่วนที่ 4 : รายการเอกสารอ้างอิง

หมายเลข
รายการ
ตัวบ่งชี้
เอกสาร หมายเลข 1
แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
1.1
เอกสาร หมายเลข 2
แผนการปรับปรุงงานบริการ
2.1
เอกสาร หมายเลข 3
แผนการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2.4
เอกสาร หมายเลข 4
สถิติการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
2.4
เอกสาร หมายเลข 5
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561-2563  
1.1
เอกสาร หมายเลข 6
แผน 1 ปี และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560
1.1, 2.6
เอกสาร หมายเลข 7
คำบรรยายลักษณะงาน  (Job Description
2.2
เอกสาร หมายเลข 8
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปีการศึกษา 2561
2.6
เอกสาร หมายเลข 9
แผนการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2.7
เอกสาร หมายเลข 10
เอกสารการส่งบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา เรื่องการจัดการความรู้
         -
เอกสาร หมายเลข 11
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560
2.2, 2.3
เอกสาร หมายเลข 12
สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรสำนักหอสมุดที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2560
2.3
เอกสาร หมายเลข 13
สำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ปีการศึกษา 2560
2.4
เอกสาร หมายเลข 14
สรุปงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี  (1 ส.ค. 60 –31 ก.ค. 61)
2.5
เอกสาร หมายเลข 15
รายละเอียดงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 ส.ค. 60– 31 ก.ค. 61)
2.5
เอกสาร หมายเลข 16
แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559
3.1
เอกสารอื่น ๆ
1.แผนบริหารและดำเนินการระบบงานภายในสำนักหอสมุด
2.แผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา2560
3. รายงานประจำปี 2560 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
4. แผน 1 ปี และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561