ประวัติความเป็นมาของสำนักหอสมุด

 ห้องสมุดเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2515 โดยใช้ห้องเรียน 2 ห้องบนชั้น 2 ของอาคารเซนต์ฟิลิปส์แอนด์เบอร์นาร์ด จัดตั้งเป็นห้องสมุดชั่วคราวมีฐานะเป็น “แผนก” สังกัดฝ่ายวิชาการ ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายห้องสมุดจากที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารหอประชุม (Auditorium) ใช้ชื่อว่า “ห้องสมุด 1” ให้บริการหนังสือทั่วไป หนังสือสำรอง วารสารแลหนังสือพิมพ์ และในปีเดียวกันนี้ได้ขยายห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ที่ชั้น 5 ของอาคาร เดอ มงฟอร์ดโดยใช้ชื่อว่า “ห้องสมุด 2” ให้บริการหนังสือสำรอง วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงานักศึกษา ข้อสอบเก่า จุลสารและกฤตภาค
ในปี พ.ศ. 2526 ได้มีการสร้างห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ชั้น 11 ของอาคาร ร.ศ. 200 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเนื้อที่เก็บหนังสือ และที่นั่งอ่านให้เพียงพอแก่ควาต้องการของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น ห้องสมุดดังกล่าวมีชื่อว่า “ห้องสมุดพัฒโนดม” เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณเนาวรัตน์ พัฒโนดมที่บริจาคเงินก่อสร้างห้องสมุดแห่งนี้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 อธิการบดีมีนโยบายจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดตั้ง “ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 แผนกห้องสมุด ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “สำนักหอสมุด” ขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีสถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารเซนต์คาเบรียล หลังจากนั้นได้ย้ายห้องสมุด 1 และห้องสมุด 2 มาให้บริการที่สำนักหอสมุดกลางแห่งนี้
ในปี พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีชีวภาพและคณะวิศวกรรมศาสตร์ อธิการบดีจึงได้สร้าง “ห้องสมุดวิทยาศาสตร์” ขึ้นที่ชั้น 1 ของอาคาร Queen’s Tower เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยได้สร้างอาคาร “Cathedral of Learning” ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ สูง 39 ชั้น และได้กำหนดให้ชั้นที่ 1-9 เป็นส่วนของห้องสมุด และให้ใช้ชื่ออาคารเป็นชื่อของห้องสมุด ในปีเดียวกันนี้ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยและห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ได้ถูกโอนย้ายมารวมไว้ให้บริการที่สำนักหอสมุดกลาง ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “St. Gabriel’s Library” ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตหัวหมาก
และในปี 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ขึ้นมาอีกแห่ง ที่ชั้น 1 ของอาคาร Queen’s Tower วิทยาเขตหัวหมากโดยให้ชื่อห้องสมุดว่า “Law Library” เปิดให้บริการเฉพาะคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาของคณะนิติศาสตร์เท่านั้น
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีห้องสมุด 3 แห่ง คือ สำนักหอสมุดกลาง “Cathedral of Learning Library” ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ หอสมุด “St. Gabriel’s Library” และห้องสมุด “Law Library” ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก

 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

    2.1 วิสัยทัศน์
         เป็นศูนย์สารนิเทศของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งให้บริการด้วยความเป็นเลิศ
   2.2 พันธกิจ
        1. จัดหา จัดระบบและอนุรักษ์ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
        2. ให้บริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท
        3. สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
        4. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
        5. บริหารจัดการงานภายในสำนักหอสมุด โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
        6. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเข้ามาบริหารจัดการงานในสำนักหอสมุด
    2.3 กลยุทธ์
         1. ด้านทรัพยากรสารนิเทศ
            1.1 จัดหาทรัพยากรสารนิเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร
            1.2 มีระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศที่ได้มาตรฐานสากล
            1.3 ผลักดันให้เกิดการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้/สารนิเทศของมหาวิทยาลัยที่กระจัดกระจายมารวมไว้ในจุดเดียวกัน
        2. ด้านการให้บริการ
            2.1 ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
           2.2 ปรับรูปแบบการให้บริการ โดยเน้นการให้บริการในเชิงรุก (Proactive) เพิ่มมากขึ้น
           2.3 ประยุกต์ใช้บริการที่มีอยู่ใน Social Network เข้ามาขยายขอบเขตของงานบริการ
       3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงสารนิเทศ
           3.1 จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้ระบบงานห้องสมุด
           3.2 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักฯ ภายใต้โดเมน (http://www.library.au.edu) อย่างต่อเนื่อง
       4. ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรและทีมงาน
           4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
           4.2 ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดบริการแก่บุคลากร
           4.3 มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว
       5. ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
           5.1 ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี จัดสถานที่ในการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการมีพื้นที่บริการสำหรับผู้พิการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ

 

เป้าหมาย

 สำนักฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีเป้าหมายที่จะเป็นเลิศใน 5 ด้าน ดังนี้
       1. ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรสารนิเทศ
       2. ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ
       3. ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงสารนิเทศ
       4. ความเป็นเลิศด้านบุคลากรและทีมงาน
       5. ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทได้มาตรฐาน มีคุณภาพและตรง ตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นแหล่งจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
       2. เพื่อให้บริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทอย่างคุ้มค่า
       3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศได้อย่างรวดเร็ว
       4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ มีการทำงานเป็นทีม
       5. เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์
      1. ด้านทรัพยากรสารนิเทศ
          1.1 จัดหาทรัพยากรสารนิเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร
          1.2 มีระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศที่ได้มาตรฐานสากล
          1.3 ผลักดันให้เกิดการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้/สารนิเทศของมหาวิทยาลัยที่กระจัดกระจายมารวมไว้ในจุดเดียวกัน
      2. ด้านการให้บริการ
          2.1 ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
          2.2 ปรับรูปแบบการให้บริการ โดยเน้นการให้บริการในเชิงรุก (Proactive) เพิ่มมากขึ้น
          2.3 ประยุกต์ใช้บริการที่มีอยู่ใน Social Network เข้ามาขยายขอบเขตของงานบริการ
      3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงสารนิเทศ
          3.1 จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้ระบบงานห้องสมุด
          3.2 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักฯ ภายใต้โดเมน ( http://www.library.au.edu ) อย่างต่อเนื่อง
      4. ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรและทีมงาน
          4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
          4.2 ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดบริการแก่บุคลากร
          4.3 มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว
      5. ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
         5.1 ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี
         5.2 จัดสถานที่ในการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ มีพื้นที่บริการสำหรับผู้พิการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ

 

ข้อมูลองค์กร (Organization Profile)

ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 สำนักหอสมุดมีหน้าที่ในการจัดหา จัดระบบ ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบแก่คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักหอสมุด ประกอบด้วย หอสมุดกลาง “Cathedral of Learning” ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หอสมุด                “St. Gabriel’s Library” และ ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ “Law Library” ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตหัวหมาก การบริหารงานสำนักฯ เป็นแบบระบบรวมศูนย์ (Centralization) ทั้งในด้านงบประมาณ อัตรากำลัง การพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ รวมทั้งการบริการด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการของสำนักฯ ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักฯ จึงได้จัดให้มี 3 ฝ่ายหลัก คือ ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายบริการสารนิเทศ และฝ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
 มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือก จัดหา บำรุงรักษา และเผยแพร่ทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย และนำทรัพยากรสารนิเทศเหล่านั้น มาจัดระบบเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ตรงกับความต้องการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่ 1) งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ
2) งานจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ และ 3) งานศูนย์สารนิเทศมหาวิทยาลัย
2. ฝ่ายบริการสารนิเทศ
 มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการยืม-คืน แนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการต่างๆ ของห้องสมุด ดูแลระเบียนสมาชิก ดูแลบริเวณทางเข้า-ออกดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือ ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่ 1) งานสมาชิกห้องสมุด และ 2) งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ
3. ฝ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล
 มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในหน่วยงาน จัดการซอฟแวร์ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด ให้สามารถรองรับกับการบริหารจัดการและการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชย์สูงสุด ประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่ 1) งานพัฒนาโครงสร้างพิ้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) งานจัดการสารสนเทศบนเว็บไซต์ และ
3) งานบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด 

 

แผนภูมิองค์กร (Organization Chart) 

 

 แผนภูมิตามหน้าที่การงาน (Function Chart)

 

 

ทรัพยากรสารนิเทศ

# จำนวนทรัพยากรสารนิเทศที่ซื้อ/บอกรับ/ต่ออายุ/รับอภินันทนาการตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน 

ประเภททรัพยากรสารนิเทศ

หน่วย

ที่มีอยู่ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการถึง
ดำเนินการถึง ปีการศึกษา 2557

จำนวนที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2558

  รวมทั้งสิ้น

ภาษา


รวม
 

ภาษา


รวม

ต่างประเทศ

ไทย

ต่างประเทศ

ไทย

 1. สื่อสิ่งพิมพ์
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.1 หนังสือ
เล่ม
264,953
156,561
421,514
1,078
772
1,850
423,364
   1.2 วารสาร
ชื่อ
1,186
595
1,781
-
-
-
-
  -  ต่ออายุ
ชื่อ
277
91
368
277
91
368
368*
  -  บอกรับเพิ่ม
ชื่อ
-
-
-
-
-
-
-
  1.3 หนังสือพิมพ์
ชื่อ
9
19
28
-
-
-
-
  -  ต่ออายุ
 
-
-
-
8
19
27
27**
 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
แผ่น 
11,345 
2,830 
14,175 
140 
126 
266 
14,441 
 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐาน/ชื่อ
7/8,114 
7/8,114 
0/108 
0/108 
7/8,222 
   3.1 AccessEngineering
ฐาน/ชื่อ
1/586
-
1/586
>0/36
-
>0/36
>1/622
   3.2 Business Expert Press
ฐาน/ชื่อ
1/50
-
1/50
-
-
-
1/50
   3.3 EBSCO eBook 
    Collection
ฐาน/ชื่อ
1/7,205
-
1/7,205
0/72
-
0/72
1/7,277
   3.4 Emerald Book Series in 
    Business, Management 
    & Economics
ฐาน/ชื่อ
1/83
-
1/83
-
-
-
1/83
   3.5 HART Publishing 
    eBooks
ฐาน/ชื่อ
1/99
-
1/99
-
-
-
1/99
   3.6 Institute of Southeast 
    Asian Studies
ฐาน/ชื่อ
1/90
-
1/90
-
-
-
1/90
   3.7 Oxford Scholarship 
    Online
ฐาน/ชื่อ
1/1
-
1/1
-
-
-
1/1
 4.   วารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐาน/ชื่อ
1/278 
1/278 
1/627 
1/627 
2/905 
   4.1 Emerald Management 
    eJournal Plus
ฐาน/ชื่อ
1/278
-
1/278
-
-
-
1/278
   4.2 SAGE Journals
ฐาน/ชื่อ
-
-
-
1/627
-
1/627
1/627
 5.   บทความอิเล็กทรอนิกส์
บทความ
170 
170 
82 
82 
252 
 6.   หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ
   6.1 The Financial Times 
    Historical Archive
ชื่อ
-
-
-
1
-
1
1
   6.2 The Wall Street Journal 
    (Asia)
ชื่อ
1
-
1
-
-
-
1
7.      ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐาน 
15 
18 
20 
   ฉบับเต็ม
ฐาน
14
2
16
2
-
2
18
   7.1 ABI/Inform Complete
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   7.2 Academic OneFile
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
-  Agriculture Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Business Economics and 
Theory Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Communications and Mass 
Media Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Computer Database
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Environmental Studies and 
Policy
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Fine Arts and Music 
Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
-  General Science Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Health Reference Center 
Academic
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Hospitality, Tourism and 
Leisure
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Information Science and 
Library Issues Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
-  LegalTrac
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Nursing and Allied Health 
Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Psychology Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
-  World History Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
   7.3 The ACM Digital Library
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   7.4 Bloomberg 
(หยุดบอกรับ ก.ย. 57)
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   7.5 CINAHL Plus with Full 
Text
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   7.6 Grove Music Online
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   7.7 JSTOR
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
-  Arts & Sciences III 
Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Business I Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Business II Collection
 
 
 
 
 
 
 
 
   7.8 National Geographic
 Virtual Library, 
Archive 1888 - 1994 
(part I)
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   7.9 Nursing Resource 
Center
(หมดอายุการใช้งาน 
(ฟรี) พ.ค.57)
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   7.10 OmniFile Full Text 
Mega (H.W. Wilson)
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   7.11 ProQuest M
Dissertations & 
Theses Fulltext
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   7.12 PsycARTICLES
ฐาน
-
-
-
1
-
1
1
   7.13 SETSMART 
Enterprise
(หยุดบอกรับ ม.ค. 58)
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   7.14 ScienceDirect
ฐาน
-
-
-
1
-
1
1
   7.15 Thailandlaw9
ฐาน
-
1
1
-
-
-
1
   7.16 ThaiLIS Digital 
Collection (TDC)
ฐาน
-
1
1
-
-
-
1
   7.17 Thomson Reuters 
Eikon
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   7.18 Westlaw International
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
   ดัชนีและสาระสังเขป
ฐาน
1
1
2
-
-
-
2
   7.19 Thai Theses Abstract
ฐาน
-
1
1
-
-
-
1
   7.20 Web of Science
(หยุดบอกรับ ม.ค. 58)
ฐาน
1
-
1
-
-
-
1
 8.      เครื่องมือช่วยผู้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
โปรแกรม 
   8.1 EndNote Web
โปรแกรม
1
-
1
-
-
-
1
   8.2 Turnitin (Originality 
Check, Peer Mark and 
Grade Mark)
โปรแกรม
1
-
1
-
-
-
1
   8.3 Surveymonkey
โปรแกรม
1
-
1
-
-
-
1
 9.      เครื่องมือช่วยในการสอน
โปรแกรม 
   9.1 Coloribus.com
โปรแกรม
1
-
1
-
-
-
1
   9.2 Creativepublic.com
โปรแกรม
1
-
1
-
-
-
1
   9.3 LogoLounge.com
โปรแกรม
1
-
1
-
-
-
1
   9.4 Lynda.com
โปรแกรม
1
-
1
-
-
-
1
 10.      อื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
   10.1 LOGOS
โปรแกรม/พระคัมภีร์
1/>200
-
1/>200
-
-
-
1/>200
   10.2 BIBLEWORK 9
โปรแกรม/
(ชื่อ/เล่ม)
1/
(30/442)
-
1/
(30/442)
-
-
-
1/
(30/442)
หมายเหตุ  *    คือจำนวนวารสารที่สำนักฯ ต่ออายุสมาชิกทุกปี
 **  คือจำนวนหนังสือพิมพ์ที่สำนักฯ ต่ออายุสมาชิกทุกปี

 

# จำนวนองค์ความรู้และภูมิปัญญาของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่รวบรวมตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน

ประเภททรัพยากรสารนิเทศ


หน่วย

ที่มีอยู่ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 

2552 - 2557

ที่รวบรวมเข้ามาใหม่ใน 

ปีการศึกษา 2558


รวมทั้งสิ้น

1. งานเขียนที่เป็นลิขสิทธิ์ของ      มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
1.1 หนังสือ
ชื่อ/เล่ม
8 / 131
-
8 / 131
1.2 ตำราเรียน
ชื่อ/เล่ม
63 / 194
2 / 9
65 / 203
1.3 วารสาร
ชื่อ/ฉบับ
20 / 1,359
1 / 73
21 / 1,432
- บทความวารสาร
บทความ
2,796
68
2,864
1.4 จดหมายข่าว
ชื่อ/ฉบับ
11 / 1,244
0 / 42
11 / 1,291
1.5 จุลสาร
ชื่อ/ฉบับ
2 / 206
0
2 / 206
1.6 วิทยานิพนธ์ 
ชื่อ/เล่ม
2,036 / 3,270
174 / 250
2,210 / 3,520
- Dissertation
ชื่อ/เล่ม
167 / 230
22 / 27
189 / 257
- Thesis
ชื่อ/เล่ม
1,869 / 3,040
152 / 223
2,021 / 3,263
1.7 สารนิพนธ์ (Independent 
      Study, Action Rereach)
ชื่อ/เล่ม
418 / 902
66 / 103
484 / 1,005
1.8 งานวิจัย
ชื่อ/เล่ม
9 / 11
8 / 16
17 / 27
1.9 รายงานนักศึกษา 
ชื่อ/เล่ม
4,440 / 5,267
25 / 41
4,465 / 5,308
- รายงานนักศึกษาปริญญาโท (Project’s Report, Final Report)
ชื่อ/เล่ม
2,657 / 3,392
-
2,657 / 3,392
- รายงานนักศึกษาปริญญาตรี (Student’s Report)
ชื่อ/เล่ม
1,783 / 1,875
25 / 41
1,808 / 1,916
1.10 รายงานประจำปี
ชื่อ/เล่ม
5 / 13
-
5 / 13
2. กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย
กิจกรรม
11,930
511
12,441
3. ผลงานและความสำเร็จ (รางวัล) 
ชิ้น
9
-
9
4. ข่าวที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ / 
 สื่อต่างๆ
ข่าว
2,577
45
2,622
4.1 ข่าวของนักศึกษา 
ข่าว
226
-
226
4.2 ข่าวของศิษย์เก่า 
ข่าว
323
-
323
4.3 ข่าวของอาจารย์
ข่าว
62
-
62
4.4 ข่าวของมหาวิทยาลัย
ข่าว
1,776
45
1,821
4.5 ข่าวอื่นๆ เช่น ข่าวโฆษณา
ข่าว
190
-
190

 

จำนวนสมาชิก


ประเภทสมาชิก


หน่วย

จำนวนสมาชิก

ทั้งหมด*

จำนวนสมาชิก

ที่เข้ามาใช้บริการ

ยืม-คืน

ผู้บริหาร/คณบดี/ผู้อำนวยการ**
คน
64
14
อาจารย์
คน
3,442
359
เจ้าหน้าที่
คน
690
96
นักศึกษาปริญญาตรี
คน
16,000
2,491
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
คน
740
472
สมาชิกสมทบ/ศิษย์เก่า***
คน
0
0
รวมทั้งสิ้น
คน
20,936
3,432
 
หมายเหตุ:   *    จำนวนสมาชิกทั้งหมด เป็นข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผลและสำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559) 
 ***  สมาชิกสมทบและศิษย์เก่านับจากการเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกสมทบด้วยตนเอง

 

จำนวนการใช้ห้องสมุด

วิทยาเขต

หน่วย

ปีการศึกษา 2557
(ส.ค. 57-ก.ค. 58)

ปีการศึกษา 2558
(ส.ค. 58-พ.ค. 59)

เพิ่ม/ลดลง

1. การเข้าใช้โดยการติดต่อโดยตรง
ที่ห้องสมุด (Walk in)
ครั้ง
222,609
183,020
-39,589
1.1 St. Gabriel’s Library
ครั้ง
88,227
47,531
- 40,696
1.2 Cathedral of Learning
ครั้ง
132,532
134,163
+1,631
1.3 Law Library 
ครั้ง
1,850
1,326
-524
2. การเข้าใช้โดยการเข้าถึง (Access)*
(Access)*
ครั้ง
567,803
469,280
-98,523
2.1 Library OPAC
ครั้ง
 
 
 
-Summon
ครั้ง
58,462 
69,154
+10,692 
-ELIB
ครั้ง
35,657
35,526
-131 
2.2 ฐานข้อมูล
ครั้ง
319,601
174,637
-144,964
2.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ครั้ง
13,672
41,051
+27,379
2.4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ครั้ง
138,327
148,873
+10,546
2.5 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ครั้ง
33
39
+ 6
2.6 โปรแกรมสนับสนุนการวิจัย
 
 
 
 
- Endnote Web
ครั้ง
2,051
0
-
- Turnitin
คน
 
 
 
-- Instructors
คน
413
453
+40
-- Students (Active)
คน
938
921
-17
หมายเหตุ: * จำนวนการเข้าถึง (Access) ไม่นับรวมจำนวนนักศึกษาในโปรแกรม Turnitin  

 

การบริการและการส่งเสิรมการใช้บริการ

การบริการทรัพยากรสารนิเทศ

บริการ

หน่วย

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

เพิ่ม/ลดลง

บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศ
รายการ
34,570
30,640
--3,930

 

การบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล

บริการ

หน่วย

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

เพิ่ม/ลดลง

1. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ครั้ง
30,971
33,251
+2,280
1.1 St. Gabriel’s Library
 
15,291
14,143
-1,148
1.2 Cathedral of Learning
 
15,680
19,108
+3,428
2. การใช้บริการพิมพ์งานคอมพิวเตอร์
ครั้ง
5,750
410
--5,340
     2.1 St. Gabriel’s Library
 
657
72
-585
     2.2 Cathedral of Learning
 
 5,093
 338
-4,755 
3. การใช้บริการเครื่องแสกนเอกสาร
ครั้ง
386 
192
-194
    3.1 St. Gabriel’s Library
 
235
132
-103
    3.2 Cathedral of Learning
 
151
77
-74

 

การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ

บริการ

หน่วย

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

เพิ่ม/ลดลง

1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
คน
3,095
2,425
-670
2. จัดแสดงทรัพยากรสารนิเทศ
เล่ม 
444
815
+371
3. อบรมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ
ครั้ง/คน 
93 / 429
59 / 411
- 34 / -18

 

อัตรากำลัง 

ตำแหน่ง

อัตรากำลัง

(ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544)

อัตรากำลัง

(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

+เพิ่ม

-ลดลง

หมายเหตุ

ผู้อำนวยการ
1
1
 
 
รองผู้อำนวยการ
1(1)
-
+1
(1) มีได้มากกว่า 1 (ตามโครงสร้างของห้องสมุด)
หัวหน้าฝ่าย
3(2)
 
(2) ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของห้องสมุด 
บรรณารักษ์
22(3) 
+19 
(3) - คิดจาก จำนวน FTES (15,700 คน)
 - นักศึกษา 10,000 คนแรกขึ้นไปใช้สัดส่วนนักศึกษา 500 คน ต่อ บรรณารักษ์ 1 คน 
 - เกินจาก 10,000 คนแรกขึ้นไปให้ใช้สัดส่วนนักศึกษา ทุก 2,000 คน ต่อบรรณารักษ์ 1 คน  
เจ้าหน้าที่
21(4)
25 
 
(4) จำนวนเจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
รวม
48
32
 
 
 

รายชื่อบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษาและร้อยละของบุคลากรตามคุณวุฒิ

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ระดับการศึกษา

คุณวุฒิ

ร้อยละ

1
 ดร.จีระประภา  ละอองคำ
 ปริญญาเอก
 Ph.D. (Educational Administration & Supervision) Adamson University
3.1
2
 นางเบญจภรณ์  อนันต์วณิชย์ชา
ปริญญาโท 
 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
9.4
3
 นายสมศิลป์  ศรีประภัสสร
ปริญญาโท 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
4
 นางสาวฝนทอง  พันธุ์ต่วน
ปริญญาโท 
มานุษยวิทยามหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5
 นางสาวทองม้วน  เพ็งขำ
 ปริญญาตรี
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 
 
 
21.9
       
6
 นางสาวบุญเจือ  ลิมปนโอสถ
 ปริญญาตรี
 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
 นางวิไล  พฤษปัญจะ
ปริญญาตรี 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8
นางพัชรากร  สุภาพ 
ปริญญาตรี 
 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
 นางขนิษฐา  โฆษิตารัตน์
ปริญญาตรี 
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์)สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
10
 นางสาวปัญชลิกา  อินทนาม
ปริญญาตรี 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ 
11
 นางสาวกรชนก  ภู่มาลี
ปริญญาตรี 
ค.บ. (เกษตร) สถาบันราชภัฏพระนคร 
12
 นางสำรวย  โตศาสตร์
 อนุปริญญาตร่ี
อนุปริญญา (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
 
 
28.1
         
13
 นางสาวปราณี  รำจวนจร
 ปวส.
ปวส. (บัญชี)โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ 
14
นาวสาวสุชีรา  ทองศิริ 
 ปวส.
ปวส. (การตลาด) โรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการ 
15
 นายสมยศ  ใยมา
ปวส. 
ปวส. (การตลาด) วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
16
 นางสุพัฒตรา  ขุนพานเพิง
ปวส. 
 ปวส. (ศิลปประยุกต์) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
17
 นางสาวธิติมา  คล้ายปาน
ปวส. 
ปวส. (การเลขานุการ) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
18
 นางปนัดดา  เนียมจำรัส
ปวส. 
ปวส. (บัญชี)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
19
นางระวีวรรณ  ภู่ภักดี 
ปวส. 
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)โรงเรียนบางปะกงบริหารธุรกิจ 
20
นางสาววรรณฑินีย์  แก้วเขียว 
ปวส. 
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)โรงเรียนมิตรพลพาณิชยการ 
21
 นายเมธี  ตันติปาลพันธ์
ปวช. 
ปวช. (การขาย)  โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
       
 
 
 
 
37.5 
22
 นางประภาภรณ์ โสกูล
ปวช.
ปวช. (อาหารและโภชนาการ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
23
 นายสมใจ  รุ้งกะดี่
ม.6
 ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
24
 นางยุพิน  อุ่นทรัพย์
ม.6
 ม.6 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
25
 นางจันศรี  ผลมีบุญ
ม.6 
ม.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโรงเรียนคลองกะจะ 
26
 นายสุรเดช  ประเสริฐศรี
ม.6 
ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
27
 นางพัชราภรณ์  ตันติปาลพันธ์
ม.6 
ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 
28
 นายกิตติ  พลสันต์
ม.6 
ม.6 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
29
 นางภารดา  อาจองค์
ม.6 
ม.6 โรงเรียนผู้ใหญ่วัดธาตุทอง 
30
 นางมะลิ  ศรวิชัย
ม.6 
 ม.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโรงเรียนคลองกะจะ
31
 นายสราวุฒิ  สมทอง
ม.6 
 ม.6 โรงเรียนคลองปางวิทยาคม
32
 นางวาสนา  ขอผึ่งกลาง
ม.6 
 ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
    รวม
100 
 

บุคลากรที่ได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัย 

ปีที่ได้รับรางวัล

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อรางวัล

2550
1. นายสมศิลป์  ศรีประภัสสร
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)
 
2. นายสุชาติ นรินทร์นอก
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)
 
3. นางสาวกรชนก  ภู่มาลี
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)
 
4. นางยุพิน  อุ่นทรัพย์
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)
2551
1. นางเบญจภรณ์  อนันต์วณิชย์ชา
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)
2552
1. ดร. จีระประภา  ละอองคำ
St. Bernard's Award for Special Merit (Third Class)
 
2. นางวิภาภรณ์  อิสริยเมตต์
St. Joseph’s Award
 
3. นางสาวบุญเจือ  ลิมปนโอสถ
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)
2553
1. นางสาวปราณี  รำจวนจร
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)
2554
1. ดร. จีระประภา  ละอองคำ
St. Joseph’s Award
 
2. นางวิไล  พฤษปัญจะ
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)
2555
1. นางสาวพิรพร  เขียวเขิน
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)
2556
1. นายเมธี ตันติปาลพันธ์
St. Joseph’s Award
 
2. นางพัชราภรณ์ ตันติปาลพันธ์
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)
2557
1. นายสราวุฒิ  สมทอง
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)
2558
1. นางสาววรรณฑินีย์   แก้วเขียว
รางวัลบุคลากรดีเด่น (Staff of the Year Award)

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

กิจกรรม

หน่วย

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

เพิ่ม/ลดลง

1. จำนวนที่นั่งอ่าน
ที่นั่ง
2,409
2,409
 -
1.1 St. Gabriel’s Library
ที่นั่ง
1,015
1,015
 -
1.2 Cathedral of Learning
ที่นั่ง
1,360
1,360
 -
     1.2 Law Library
ที่นั่ง
34
34
 -
2. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่อง
229
229
 -
     2.1 ผู้ใช้
เครื่อง
189
190
+1
     2.2 บุคลากรปฏิบัติงาน
เครื่อง
40
39
-1
3. จำนวนเครื่องพิมพ์งานคอมพิวเตอร์
เครื่อง
 14
 14
 -
     3.1 ผู้ใช้
เครื่อง 
 4
 -
     3.2 บุคลากรปฏิบัติงาน
เครื่อง 
 10
14 
 +4
4. จำนวนเครื่องแสกนเอกสาร
เครื่อง 
-1 
     4.1 ผู้ใช้
เครื่อง 
 2
 2
 -
     4.2 บุคลากรปฎิบัติงาน
เครื่อง 
 5
-1 
5. จำนวน Wireless Access
ชั้น
 5
54 
+49 
     5.1 St. Gabriel’s Library
ชั้น
 2
12 
+10   
     5.2 Cathedral of Learning
ชั้น 
 3
42 
+39 
6. จำนวน LAN Access
จุด 
 4
     6.1 St. Gabriel’s Library
จุด 
 0
     6.2 Cathedral of Learning
จุด 
 4