ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ประทีป ม. โกมลมาศ, ภราดา, 2476- (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554) 

  

 

 

 The creator: one who dared to think, create, edify and inspire the lives of societies through the   sparks of educational zeal. 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2548) 

   

 

   

 The creator: 72nd birthday anniversary Reverend Brother Dr. Prathip Martin Komolmas   December 27, 2005 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2548)

 

     

 

   

A man of faith and intuition

 Assumption University of Thailand (Bangkok : Assumption University, 2009)

 

   

 

   

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ประทีป ม. โกมลมาศ, ภราดา, 2476- (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2556)

 

   

 

   

  80 ปี เจษฎาจารย์ ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ : ฝากไว้ในแผ่นดิน

 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สามดีพริ้นติ้งอีควิปเม้นท์, 2556) 

 

   

 

   

72 years เจษฎาจารย์ ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ 

 นิติภูมิ นวรัตน์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2548)

 

 

   

 จากทุ่งนาสู่อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

 ชวลิต หมื่นนุช (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2548)

 

 

 

   

 ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษา และนักบริหารการพัฒนา: ภราดา ดร. ประทีป โกมลมาศ 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2536)

 

   

 

   

 Ethics, moral and social responsibility formation of students: contemporary challenges for   catholic schools in Thailand 

 Prathip M. Komolmas (2006)

 

   

 

   

Catholic education in Thailand in the Eighties

 Prathip M. Komolmas (Bangkok : Assumption University, 1982)

   

 

   

 Management of a higher education institution : its systems performance and systems effectiveness ; a case study of Assumption Business Administration College (ABAC)

 Prathip M. Komolmas (Southeast Asia Interdisciplinary Development Institute, 1988)

   
Title: Academic Standards Assumption University of Thailand 2018
Author: Prathip M. Komolmas
Type of Materials: Book 
Location: AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
Imprint: Bangkok : Assumption University Press

E-Book