วัน/เวลา/สถานที่
องค์ความรู้เรื่อง
กิจกรรมครั้งที่
ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 8 พ.ค. 2561
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องสมุดวิทยาเขตหัวหมาก
วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค. 2561
เวลา 14.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องสมุดวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
เทคนิคการติดตั้ง Proxy
สำหรับการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
2/2560
<< View Picture >> 
วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2560
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง A 11 อาคารอัสสัมชัญ
ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
 
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
และช่วยการค้นคว้าสำหรับ
นักวิจัยอย่างมืออาชีพ
 1/2560
<< View Picture >>