วัน/เวลา/สถานที่
องค์ความรู้เรื่อง
กิจกรรมครั้งที่
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง A 11 อาคารอัสสัมชัญ
ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก 
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้าสำหรับนักวิจัยอย่างมืออาชีพ
 1/2560
 วันอังคารที่ 8 พ.ค. 2561
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องสมุดวิทยาเขตหัวหมาก
วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค. 2561
เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ห้องสมุดวิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
เทคนิคการติดตั้ง Proxy สำหรับการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
2/2560
วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561
ณ ห้องสมุดวิทยาเขตหัวหมาก
และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
การสร้างความตระหนักรู้ในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด
3/2561