คณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด

1. คณะกรรมการกำหนดนโยบาย (Executive Committee)

ทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการพัฒนา ติดตาม ดูแลและประเมินผลการทำงานของห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
1. ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญอธิการบดี  
 
ประธานกรรมการ
2. ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
3. ดร. กฤษณะ กิจเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
4. ดร. จีระประภา ละอองคำ 
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
กรรมการและเลขานุการ

                                                

2. คณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด (Library Committee)

ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของห้องสมุดให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 
ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ 
กรรมการ
3. หัวหน้าฝ่ายบริการสารนิเทศ
กรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล
กรรมการ
5. นางวิไล พฤษปัญจะ 
กรรมการและเลขานุการ

                                                                                                              

3. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด (Quality Team) 

ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
1. ดร. จีระประภา ละอองคำ
ประธานกรรมการ
2. นางเบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา
รองประธานกรรมการ 
3. นายสมศิลป์ ศรีประภัสสร
กรรมการ
4. นางสาวบุญเจือ ลิมปนโอสถ
กรรมการ
5. นางวิไล พฤษปัญจะ
กรรมการ
6. นางพัชรากร สุภาพ
กรรมการและเลขานุการ