ผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด

อภิปรายภาพรวมผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด  

 1. สำนักฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 -2561) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผน 1 ปีและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2559 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้บริหารของสำนักฯ อย่างไรก็ตามยังพบว่าข้อมูลที่จะใช้ประกอบการจัดทำยังไม่ครบถ้วนซึ่งสำนักฯต้องนำมาทบทวนอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ของแผนฯ 
  2. การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และ Website การจัดการความรู้ ของสำนักฯยังไม่สามารถดำเนินการไปได้อย่างชัดเจน เนื่องจากบุคลากรยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการความรู้
 3. สำนักฯได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในการทำงานทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะงานที่ปฎิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน โดยภาพรวมพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.82 ซึ่งด้านที่บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 3.45 
 4. สำนักฯ มีระบบ ELIB ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของสำนักฯ แต่ยังคงต้องทบทวนการออกรายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ทั้งในส่วนของผู้ปฎิบัติงานและผู้ใช้บริการ เพื่อให้การแสดงรายงาน (RT Report) สามารถออกรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ระบบได้มากขึ้นและตรงกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 
 5. สำนักฯ ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักฯ สำรวจใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรสารนิเทศ 2) ด้านบริการ และ 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ผลการสำรวจพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อจำแนกในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” ในทุกด้าน หากพิจารณาตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้านการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.03 รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.88 และด้านทรัพยากรสารนิเทศ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.69 ดังปรากฎในผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักฯ

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ 

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการ IAAT

ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ

ปีการศึกษา 2557

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

หลักฐาน

1. คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอแนะใน SAR 2557 ของหน่วยงาน 
สำนักฯ โดยคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุดได้จัดทำแผนการปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานที่เสนอแนะไว้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 
1. แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan)ประจำปีการศึกษา 2557(เอกสารหมายเลข 7) 
ข้อเสนอแนะในภาพรวมของสำนักฯ 
-
1.1 สำนักฯ ควรทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ใหม่ โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาประกอบการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และต้องทบทวนตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ใหม่
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุดเพื่อทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรของสำนักหอสมุด
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด ครั้ง ที่4/2558 เรื่องทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ(เอกสารหมายเลข 3)

2. สรุปรายงานการสัมมนาบุคลากรสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง Strategic Planning Brain Storming Workshop :AU Library Environment Scanning”
(เอกสารหมายเลข 1) 

3. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง
(เอกสารหมายเลข 2)
1.2 สำนักฯ ควรจัดทำ Web Site การจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้งาน การปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุดเรื่องการจัดทำแผนการจัดการความรู้
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯครั้งที่ 3/2558 เรื่องการจัดทำแผนการจัดการความรู้
 (เอกสารหมายเลข 3) 
1.3 สำนักฯ ควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ทั้งในส่วนของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนากระบวนการทำงานในด้านต่างๆ และในขณะเดียวกัน สำนักฯ ควรทบทวนการออกรายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ทั้งในส่วนของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ในส่วนของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน
1. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรม ELIB ในส่วนของผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558(เอกสารหมายเลข 15)
1.4 สำนักฯ ควรจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประเมินผลความสำเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่กำหนด และนำผลการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผลการประเมินความสำเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ 
1. ทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ (ดำเนินการยังไม่ลุล่วง)
2. ประเมินผลความสำเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร (ยังไม่ดำเนินการ)
3. สำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข 17) 
1.5 สำนักฯ ควรนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงกระบวนการทำงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ควรมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะหน่วยงาน และควรมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน
- ปรับปรุงตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพขึ้นระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
- มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน (ยังไม่ดำเนินการ) 
1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สำนัก หอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง 
(เอกสารหมายเลข 2)

2. Library QA Web Site 

1.6 สำนักฯ ควรทำการศึกษาคุณภาพการบริการของสำนักหอสมุด จำแนกตามรายด้านของการให้บริการได้แก่ ด้านทรัพยากรสารนิเทศ ด้านการบริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และควรนำผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินการและการให้บริการ
- ศึกษาคุณภาพการบริการของสำนักหอสมุด (สำนักฯได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558) 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด
1. ผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558(เอกสารหมายเลข 17)
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนัก หอสมุด  ครั้งที่ 6/2558 
(เอกสารหมายเลข 3) 
3. แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan)ประจำปีการศึกษา 2557(เอกสารหมายเลข 7) 
 2. ควรนำข้อเสนอะแนะจากคณะกรรมการ IAAT ปี 2556 ไปดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกข้อ 
 - ชี้แจงให้คณะกรรมการ IAAT ทราบตั้งแต่ตอนนำเสนอการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 แล้วว่า สำนักฯ ไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะได้ทุกข้อแต่สำนักฯ จะนำข้อเสนอ แนะดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. แผนกลยุทธ์ จะเก็บข้อคิดเห็นตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะแต่ละข้อมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ 
2. งานบริการและส่งเสริมการใช้บริการ จะนำผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร และ IAAT ไปปรับปรุงและพัฒนางานบริการ 
3. การพัฒนาบุคลากร จะทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักหอสมุด 
4. การสนับสนุนงานวิจัย จะทบทวนภารกิจในการสนับสนุนระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง
(เอกสารหมายเลข 2)
 2. แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan)ประจำปีการศึกษา 2557(เอกสารหมายเลข 7)
3. ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรภายในห้องสมุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหารและหน่วยงาน
 - ศึกษาสถิติการใช้ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท
 1. ตารางเปรียบเทียบสถิติการใช้ทรัพยากร สารนิเทศ ในสำนักฯ  ทุกประเภท
(เอกสารหมายเลข 24)

 2. รายงานประจำปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข 8) 

 3. สถิติการใช้ทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2556-2558(เอกสารหมายเลข 25) 
4. ควรเขียนรายงานประเมินตนเองให้กระชับ แยกประเด็นเป็นข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน และให้เข้าใจง่าย
 - เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นประเด็นและแยกตามข้อๆ
 1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ

ปีการศึกษา 2557

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

หลักฐาน

1. คณะกรรมการฯ มีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอแนะใน SAR 2557 ของหน่วยงาน
1.1 สำนักฯ ควรนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบก่อนที่จะนำข้อมูลไปประกอบการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของสำนักฯ 
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร งานสำนักหอสมุดเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สำนักหอสมุด   ครั้งที่ 6/2558 เรื่องการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์สำนักหอสมุด
(เอกสารหมายเลข 3)
1.2 สำนักฯ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้วย วิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามของสำนักฯ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรของสำนักหอสมุด
1. สรุปรายงานการสัมมนาบุคลากรสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง Strategic Planning Brain Storming Workshop : AU Library Environment Scanning”(เอกสารหมายเลข 1) 
1.3 สำนักฯ ควรทบทวนตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีใหม่ เนื่องจากในการประเมินผลการดำเนินงาน สำนักฯ มีทั้งโครงการที่ดำเนินการบรรลุถึงตัวบ่งชี้ความสำเร็จและไม่บรรลุถึงตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
- จัดทำตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีใหม่
1. (ร่าง) แผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง(เอกสารหมายเลข 2)

2. แผน 1 ปีและงบประมาณประจำปี 2559
(เอกสารหมายเลข 4)

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ (สกอ. 5.1 (4) ระดับสถาบัน)

ปีการศึกษา 2557

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

หลักฐาน

1. คณะกรรมการฯ มีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอแนะใน SAR 2557 ของหน่วยงาน
2. สำนักฯ ควรศึกษาแนวทางในการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- จัดทำแผนการจัดการความรู้ (มีการประชุมแต่ยังไม่มีการดำเนินการ) 
ข้อเสนอแนะของสำนักฯ
 
 
1.1 สำนักฯ ควรมี ระบบ Feedback 
- ทำตารางบันทึกผลการดำเนินของแต่ละฝ่ายแต่ยังไม่มีการจัดทำ Feedback บุคลากรอย่างเป็นระบบ
1. ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข 5) 
1.2 สำนักฯ ควรกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกับบุคลากร 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร งานสำนักหอสมุด    ครั้งที่ 6/2558 เรื่องการกำหนดเป้าหมายการทำงาน (เอกสารหมายเลข 3)
2. สรุปรายงานการสัมมนาบุคลากรสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2558 (เอกสารหมายเลข 1) 
1.3 สำนักฯ ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายตามที่ตั้งไว้มาปรับปรุงดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานและเป้าหมายใหม่ 
- ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง(เอกสารหมายเลข 2) 
1.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ทั้งในส่วนของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB 
1. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ในส่วนของผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานสำนัก หอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558 
(เอกสารหมายเลข 15)
1.5 ทบทวนการออกรายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ทั้งในส่วนของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ 
- สำรวจความต้องการใช้รายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
1. สรุปผลการออกแบบรายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB (เอกสารหมายเลข 13) 
1.6 นำผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ไปพัฒนากระบวนการทำงานในด้านต่างๆ 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ ELIB ในส่วนของผู้ใช้บริการและผู้ปฎิบัติงาน 
1.สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ในส่วนของผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558 
(เอกสารหมายเลข 15) 
1.7 ควรจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
1. (ร่าง) แผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง(เอกสารหมายเลข 2) 
1.8 ควรประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่กำหนด
- ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง
(เอกสารหมายเลข 2) 
1.9 ควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผลการประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารงานและพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงแผนการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด เพื่อนำผลการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมาปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร งานสำนักหอสมุด    ครั้งที่ 6/2558 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรและการนำมาทำแผน พัฒนาบุคลากร 
(เอกสารหมายเลข 3) 

2. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง
(เอกสารหมายเลข 2) 
1.10 สำนักฯ ควรนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานด้านการใช้งบประมาณที่ให้มีรายละเอียดมากกว่าที่ดำเนินการอยู่ และควรจัดทำในลักษณะการรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นรูปเล่มเฉพาะ 
- จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ด้านการใช้งบประมาณสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 
1. สรุปงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี(1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 59)
(เอกสารหมายเลข 18) 

2. รายละเอียดงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 
(1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 59) (เอกสารหมายเลข 19) 
1.11 สำนักฯ ควรเปรียบเทียบสรุปผลการดำเนินงานด้านการใช้งบประมาณ ให้มองเห็นถึงพัฒนาการของการใช้เงิน
- จัดทำเปรียบเทียบสรุปผลการดำเนินงานด้านการใช้งบประมาณ ให้มองเห็นถึงพัฒนาการของการใช้เงิน 
1. ตารางเปรียบเทียบการใช้งบประมาณประจำปีของสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2554-2558(เอกสารหมายเลข 27) 
1.12 สำนักฯ ควรนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร งานสำนักหอสมุด   ครั้งที่ 8/2558 เรื่องการทำแผนความเสี่ยง 

2. แผนบริหารความเสี่ยงสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสัสัมชัญ    ปีการศึกษา 2559
(เอกสารหมายเลข 21) 

องค์ประกอบที่ 3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ปีการศึกษา 2557

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

หลักฐาน

1. คณะกรรมการฯ มีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอแนะใน SAR 2557 ของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะของสำนักฯ
 
 
1.1 นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทำงานส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด 
- แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2557 (เอกสารหมายเลข 7) 
1.2 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะหน่วยงาน
-
1.4 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน
 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมรายหน่วยงานสนับสนุน

ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ

ปีการศึกษา 2557

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

หลักฐาน

1. คณะกรรมการฯ มีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอแนะใน SAR 2557 ของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะของสำนักฯ
 
 
1.1 ทำการศึกษาคุณภาพการบริการของสำนักหอสมุด จำแนกตามรายด้านของการให้บริการได้แก่ ด้านทรัพยากรสารนิเทศ ด้านการบริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
สำนักฯ ยังไม่ได้ประเมินคุณภาพของบริการในทุกภารกิจหลัก แต่ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการให้บริการของสำนักฯ ใน 3 ด้าน คือ ด้านทรัพยากร สารนิเทศ ด้านการบริการสารนิเทศ และ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558 
(เอกสารหมายเลข 12) 
1.2 นำผลการประเมินคุณภาพของการบริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินการและการให้บริการ 
สำนักฯ ไม่ได้นำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ มาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนักฯอย่างครบถ้วน
1. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้าน ต่างๆ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558 
(เอกสารหมายเลข 12)