อภิปรายภาพรวมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงของสำนักหอสมุด  

 1. สำนักฯ ควรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของสำนักฯให้ลุล่วงโดยเร็ว โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. สำนักฯ ควรจัดทำแผนการจัดการความรู้และมีการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำ Website การจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปสู่การ ประยุกต์ใช้งาน และปฎิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สำนักฯ ควรจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ลุล่วง เพื่อประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่กำหนด และนำผลการสำรวจ ความพึงพอใจของบุคลากร และผลการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
 4. สำนักฯ ควรทบทวนการออกรายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ทั้งในส่วนของผู้ปฎิบัติงานและผู้ใช้บริการ
 5. สำนักฯ ควรนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงกระบวนการทำงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ควรมีระบบสารสนเทศที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในตามภารกิจที่เกี่ยวข้องสำนักฯควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสำนักฯ ควรมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน
 6. สำนักฯ ควรศึกษาคุณภาพการบริการของสำนักฯ จำแนกตามรายด้านของการให้บริการ ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารนิเทศ ด้านการบริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและควรนำผลที่ได้จากศึกษามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินการและการให้บริการ