ผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2558

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินการ

คะแนน

องค์ประกอบที่ 1  กระบวนการพัฒนาแผน

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 5.1 (1) ระดับสถาบัน)

6 ข้อ

4 คะแนน

องค์ประกอบที่ 2  การบริหารและการจัดการ

2.1  ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน (สกอ. 5.1 (4) ระดับสถาบัน)

4 ข้อ

4 คะแนน

2.2  ระบบงานภายในของหน่วยงาน

3 ข้อ

3 คะแนน

2.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

4 ข้อ

4 คะแนน

2.4  การบริหารและพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดับสถาบัน)

1 ข้อ

1 คะแนน

2.5  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

5 ข้อ

5 คะแนน

2.6  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1 (3) ระดับสถาบัน)

5 ข้อ

5 คะแนน

2.7  การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1 (5) ระดับสถาบัน)

1 ข้อ

1 คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

3.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (สกอ. 5.1 (7)ระดับสถาบัน)

3 ข้อ

3 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

3.33  คะแนน