องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.5.1 (1) ระดับสถาบัน)

 ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
คะแนน
1. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.5.1 (1) ระดับสถาบัน)
5 ข้อ
3 คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน
 1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงาน
 2. หน่วยงานมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน
 3. หน่วยงานจัดทำตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ประจำปี
 4. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. หน่วยงานมีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
 6. หน่วยงานมีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
Χ
 7. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปี

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 ผลการดำเนินงาน 

      1. สำนักฯ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกระดับในสำนักฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 สำนักฯ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง Strategic Planning Brain Storming Workshop : AU Library Environment Scanning” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนของสำนักหอสมุด(เอกสารหมายเลข 1: สรุปรายงานการสัมมนาบุคลากร สำนักหอสมุด) หลังจากนั้นสำนักฯ โดยคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด ได้นำข้อมูลที่ได้จากการอบรมฯ มาใช้ในการปรับแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ ใหม่ ซึ่งในเวลาอันจำกัด จึงทำให้แผนยุทธ์ศาสตร์ของสำนักฯ ยังไม่สามารถทำให้เสร็จลุล่วงในบางยุทธศาสตร์ เนื่องจากยังขาดข้อมูลในบางประเด็นมาประกอบ (เอกสารหมายเลข 2: (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับปรับปรุง
      2. สำนักฯ มีกระบวนการในการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมงานทุกภารกิจของสำนักฯ ดังนั้น สำนักฯ จึงได้นำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ และได้นำแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ มาจัดทำเป็นแผน 1 ปี และงบประมาณประจำปี (เอกสารหมายเลข 3: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด) และ (เอกสารหมายเลข 4: แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2559)
      3. สำนักฯ ได้จัดทำตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งได้ทบทวนและปรับตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ใหม่ ทั้งนี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (เอกสารหมายเลข 2: (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับปรับปรุง และ (เอกสารหมายเลข 4: แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2559)
      4. สำนักฯ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ( เอกสารหมายเลข 5: ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558)
      5. สำนักฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง (เอกสารหมายเลข 6: แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) และ(เอกสารหมายเลข 7: แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2557)
      6. สำนักฯมีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 8: รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) 

 ข้อเสนอแนะ

1. สำนักฯ ควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยการนำผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการจัดทำให้ครบถ้วน 

 หลักฐาน

      เอกสารหมายเลข 1: สรุปรายงานการสัมมนาบุคลากรสำนักหอสมุด
      เอกสารหมายเลข 2 : (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับปรับปรุง
      เอกสารหมายเลข 3: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด
      เอกสารหมายเลข 4: แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2559
      เอกสารหมายเลข 5: ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
      เอกสารหมายเลข 6: แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
      เอกสารหมายเลข 7: แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2557)
      เอกสารหมายเลข 8: รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ