องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน (สกอ. 5.1 (4) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินการ

คะแนน

2.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน (สกอ. 5.1 (4) ระดับสถาบัน) 

4 ข้อ 

4 คะแนน

 

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. ผู้บริหารของหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน ในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน

 2. ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและภารกิจของหน่วยงาน

 3. ผู้บริหารของหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

Χ

 4. ผู้บริหารของหน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ

 5. ผู้บริหารของหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน สถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารของสำนักฯ ได้ดำเนินการโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด และดำเนินการจัดสัมมนาบุคลากรของสำนักเพื่อถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกระดับชั้นให้รับทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของสำนักฯ 

2. ผู้บริหารของสำนักฯ มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและภารกิจของสำนักฯ ด้วยการให้แต่ละฝ่ายบันทึกผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯ ทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจ (เอกสารหมายเลข 3: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด) และ (เอกสารหมายเลข 5: ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558) 

3. ผู้บริหารของสำนักฯ โดยผู้อำนวยการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานสำนักฯ อย่างชัดเจน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ มาร่วมบริหารงานสำนักฯ นอกจากนี้ สำนักฯ ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของสำนักฯ ที่ชัดเจน มีการกำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจน และให้หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบมีอำนาจในการสั่งการและตัดสินใจ ซึ่งหัวหน้าฝ่ายจะดำเนินการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั่งคณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานต่างๆด้วย (เอกสารหมายเลข 9: คำสั่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) 

4. ผู้บริหารของสำนักฯ สามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ในบางกรณียังไม่ทำอย่างเป็นระบบมากนัก ซึ่งจะเน้นด้านการถ่ายทอดความรู้และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน 

5. สำนักฯ ยังคงยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชย์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการมอบหมายงานที่ชัดเจนตามคำบรรยายลักษณะงาน เช่นการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ให้อำนาจในการตัดสินใจสำหรับผู้ร่วมงานในแต่ละระดับ หรือเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้รับสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ 

1. สำนักฯ ควรมีระบบ Feedback เมื่อมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนและมีตัวชี้วัดผลงานที่สามารถวัดได้ ดังนั้นระบบการให้ Feedback ผลการทำงานแก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรทราบว่าขณะนี้เขาได้บรรลุการทำงานตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับใดและต้องปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานอย่างไร 

หลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 3 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด

เอกสารหมายเลข 5 : ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารหมายเลข 9 : คำสั่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ