องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบงานภายในของหน่วยงาน

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน

2.2 ระบบงานภายในของหน่วยงาน 

3 ข้อ 
3 คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันครบทุกภารกิจ

 2. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการติดตามการดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย

 3. หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารหรือสถาบันทราบตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด

Χ

 4. หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของหน่วยงาน

Χ

 5. หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินคุณภาพของบริการในทุกภารกิจหลักและมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

Χ

 6. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินในข้อ4และข้อ5ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 - 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน 

1. สำนักฯ มีระบบและกลไก (มีขั้นตอนในการดำเนินและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน) ซึ่งเป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยครบทุกภารกิจ (เอกสารหมายเลข 10: คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และ (เอกสารหมายเลข 11: คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) 

2. สำนักฯ มีตารางในการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับหมอบหมายจากมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5: ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558) 

3. สำนักฯ ได้นำส่งผลการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 8: รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) 

4. สำนักฯ ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของสำนักฯอย่างชัดเจน มีเพียงการสรุปผลการดำเนินงานแต่ขาดการประเมิน (เอกสารหมายเลข 8: รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, หน้า 23 - 30 ) 

5. สำนักฯ ยังไม่ได้ประเมินคุณภาพของบริการในทุกภารกิจหลัก แต่สำนักฯ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการให้บริการของสำนักฯ ใน 3 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรสารนิเทศ ด้านการบริการสารนิเทศ และ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (เอกสารหมายเลข 12: สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558) 

ข้อเสนอแนะ 

1. สำนักฯ ควรประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของสำนักฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของสำนักฯ 

2. สำนักฯ ควรทำการประเมินคุณภาพของบริการในทุกภารกิจหลัก เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 

หลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 5 : ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 

เอกสารหมายเลข 8 : รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

เอกสารหมายเลข 10 : คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

เอกสารหมายเลข 11 : คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

เอกสารหมายเลข 12 :สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558