องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน การบริหารและการตัดสินใจ
4 ข้อ 
4 คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน
 1. หน่วยงานมีการจัดการด้านระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 2. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารหรือระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน
 3. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 4. หน่วยงานมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน
Χ
 5. หน่วยงานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน 

1. สำนักฯ ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่าย รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่จัดเก็บในระบบ เพื่อส่งให้กับฝ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลประสานงานกับบริษัท Book Promotion & Services เพื่อทบทวนการออกรายงานของระบบ ELIB (Library Automation) (เอกสารหมายเลข 13 สรุปผลการออกแบบรายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB) 
2. สำนักฯ มีระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบสารสนเทศ ELIB (Library Automation) (ดูที่: http://www.aulibrary.au.edu/elib) และ โปรแกรมจัดเก็บองค์ความรู้และภูมิปัญญา (DSpace (AU-IR) (ดูที่: http://repository.au.edu/
3. สำนักฯ มีระบบและกลไกในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งในส่วนของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ELIB (Library Automation) และ โปรแกรมจัดเก็บองค์ความรู้และภูมิปัญญา (DSpace (AU-IR)) จะมีการ Back up ข้อมูลโดย ITS (เอกสารหมายเลข 14: รายงานการยืนยันการสำรองข้อมูลของสำนักหอสมุด โดยสำนักบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITS) และ Library Server Storange 
4. สำนักฯ มีการนำระบบสารสนเทศ ELIB (Library Automation) และ โปรแกรมจัดเก็บองค์ความรู้และภูมิปัญญา (DSpace (AU-IR)) 
   4.1 ระบบ ELIB (Library Automation) มาใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจในงานสมาชิกห้องสมุด งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ งานบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ และ งานจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ทั้งนี้สำนักฯยังต้องมีการทบทวนรายงาน 
   4.2 โปรแกรม DSpace (AU-IR) มาใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้และภูมิปัญญาของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5. สำนักฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารนิเทศในระบบ ELIB (Library Automation) ทั้งในส่วนของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 15: สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ในส่วนของผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558) 

ข้อเสนอแนะ 

1. สำนักฯ ควรจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักฯ 
2. สำนักฯ ควรมีการทบทวนการออกรายงานของระบบ ELIB (Library Automation) 
3. ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปเอกสารในบางงานยังมีความคลาดเคลื่อนและไม่ครอบคลุม ซึ่งสำนักฯ ควร ทบทวนการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมใช้งาน 
4. สำนักฯ ควรจัดทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโปรแกรมจัดเก็บองค์ความรู้และภูมิปัญญา (AU-IR) และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงงานต่อไป 

หลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 13: สรุปผลการออกแบบรายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB) เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITS) 
เอกสารหมายเลข 14: รายงานการยืนยันการสำรองข้อมูลของสำนักหอสมุด โดยสำนักบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITS) และ Library Server Storange 
เอกสารหมายเลข 15 : สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ในส่วนของผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558