องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน

2.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดับสถาบัน) 

1 ข้อ 
1 คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน
Χ

 1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

Χ

 2. หน่วยงานมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

Χ

 3. หน่วยงานมีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

 4. หน่วยงานมีการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

Χ

 5. หน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่กำหนด

Χ

 6. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินในข้อ 4 และข้อ 5 มาปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 -5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1.ในปีที่ผ่านมาสำนักฯ อยู่ในระหว่างการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรยังไม่ได้ดำเนินการให้สมบูรณ์ (เอกสารหมายเลข 2: (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับปรับปรุง 

2. อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาสำนักฯได้ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา กับหน่วยงายภายนอก โดยพิจารณาตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งการฝึกอบรมภายใน ที่สำนักฯ ได้จัดขึ้น เช่นเชิญตัวแทนจากร้านค้าหรือบริษัทเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรของสำนักฯ (เอกสารหมายเลข 16: สถิติการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558) และ (เอกสารหมายเลข 8: รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) 

3. สำนักฯยังไม่มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน แต่สังเกตว่าเมื่อได้รับการอบรมแล้วนำกลับมาทำงานได้ 

4. สำนักฯได้สำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข 17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558)

ข้อเสนอแนะ 

1. สำนักฯควรจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ 

2. สำนักฯ ควรประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย ที่กำหนด

3. สำนักฯควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรมาและผลการประเมินความสำเร็จ ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่กำหนดมาปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของสำนักหอสมุด

หลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 2 : (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับปรับปรุง

เอกสารหมายเลข 8 : รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เอกสารหมายเลข 16 : สถิติการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารหมายเลข 17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558