องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุน
5 ข้อ 
5 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีการจัดทำงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
2. หน่วยงานมีการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีตามแผนปฏิบัติการประจำปี
3. หน่วยงานมีการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. หน่วยงานมีการประเมินผลงบประมาณประจำปี
5. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนจัดทำงบประมาณในปีถัดไป

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. การจัดทำงบประมาณประจำปีของสำนักฯ มีการจัดสรรให้เหมาะสมกับงานและโครงการที่ทำ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักฯและนำเสนองบประมาณตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 4: แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2559) 
2. สำนักฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานและโครงการ ไปบริหารงบประมาณและให้ปรึกษาหารือกรรมการบริหารฯกรณีที่ต้องมีการตัดสินใจนอกเหนือจากขอบเขตงานและโครงการ 
3. สำนักฯ มีการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี (เอกสารหมายเลข 18: สรุปงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 59) และ (เอกสารหมายเลข 19: รายละเอียดงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 59) 
4. มีการประเมินผลการใช้งบประมาณประจำปี ในรายงานประจำปีของสำนักฯ (เอกสารหมายเลข 8: รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, หน้า 31 - 35 ) 
5. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯ เพื่อนำผลการประเมินการใช้งบประมาณสำนักฯ มาพิจารณาและจัดทำแผน 1 ปี และงบประมาณ ในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข 3: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด ครั้งที่ 10/2558) 

ข้อเสนอแนะ 

  -

หลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 3 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด
เอกสารหมายเลข 4 : แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2559
เอกสารหมายเลข 8 : รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เอกสารหมายเลข 18 : สรุปงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 59)
เอกสารหมายเลข 19: รายละเอียดงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 59)