องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1 (3) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน

2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1 (3) ระดับสถาบัน)

5 ข้อ 
5 คะแนน

 


เกณฑ์มาตรฐาน

1. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ

2. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เป็นผลจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 

3. หน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

4. หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินและ/หรือนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักฯ ใช้คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด ทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไปในคราวเดียวกัน โดยคำสั่งของมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักหvสมุด  (เอกสารหมายเลข 20: คำสั่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด, คำสั่งที่ 84/2015) 

2. สำนักฯ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เป็นผลจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสำนักฯ แต่สำนักฯ ได้มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของสำนักฯ อย่างน้อย 3 ด้าน (เอกสารหมายเลข 21: แผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559) 

3. สำนักฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม(เอกสารหมายเลข 21: แผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559) 

4. สำนักฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนเมษายน 2559 (เอกสารหมายเลข 21: แผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559) 

5. สำนักฯ ได้นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ข้อเสนอแนะ 

  - 

หลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 20 : คำสั่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด

เอกสารหมายเลข 21: แผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559