องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1 (5) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.7 การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1 (5) ระดับสถาบัน) 
1 ข้อ 
1 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้
Χ
2. หน่วยงานมีการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
Χ
3. หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
Χ
4. หน่วยงานนำผลการประเมินการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการทำงานปรกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
Χ
5. หน่วยงานมีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาจดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารงานสำนักฯ ได้มีการประชุมเรื่องการจัดการความรู้ของสำนักฯ ในการประชุม ที่ประชุมได้พยายามทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำการจัดการความรู้ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า การบริการซึ่งเป็นงานในภารกิจหลักของสำนักฯ ควรจะเป็นฝ่ายที่ดำเนินการเรื่องการจัดการความรู้ด้านการให้บริการก่อน และจัดทำแผนการจัดการความรู้ต่อไป (เอกสารหมายเลข 3: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด) 

ข้อเสนอแนะ 

 1. สำนักฯ ควรจัดทำแผนการจัดการความรู้ให้ลุล่วง
 2. สำนักฯ ควรดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ที่ได้จัดทำไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. สำนักฯ ควรติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
 4. สำนักฯ ควรนำผลการประเมินการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการทำงานปรกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
 5. สำนักฯควรมีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาจดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 

หลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 3 : เอกสารหมายเลข 3: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด