องค์ประกอบที่ 3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี่ที่ 3.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (สกอ. 5.1 (7) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (สกอ. 5.1 (7) ระดับสถาบัน)
3 ข้อ 
3 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2. หน่วยงานนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ
3. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
Χ
4. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
Χ
5. หน่วยงานมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักฯ ดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด (เอกสารหมายเลข 22: คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) และ (เอกสารหมายเลข 20: คำสั่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด) 
2. สำนักฯ นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาและปรับปรุงงานของสำนักฯในบางส่วน (เอกสารหมายเลข 7: แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2557) และ IAAT Report 2557 (เอกสารหมายเลข 23: รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (IAAT Report) ประจำปีการศึกษา 2557) 
3. สำนักฯมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในตามภารกิจของสำนักฯ (ดูที่: Library Quality Assurance ) 

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักฯควรนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงในการทำงานส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
2. สำนักฯควรมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในตามภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
3. สำนักฯควรมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน 

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 7 :  แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2557 
เอกสารหมายเลข 20 : คำสั่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด 
เอกสารหมายเลข 22 :คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 
เอกสารหมายเลข 23 : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (IAAT Report) ประจำปีการศึกษา 2557