รายการเอกสารอ้างอิง

หมายเลข
รายการ
ตัวบ่งชี้
เอกสาร หมายเลข 1
สรุปรายงานการสัมมนาบุคลากร สำนักหอสมุด
1.1
เอกสาร หมายเลข 2
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับปรับปรุง
1.1, 2.4
เอกสาร หมายเลข 3
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด
1.1, 2.1, 2.5, 2.7
เอกสาร หมายเลข 4
แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2559
1.1, 2.5
เอกสาร หมายเลข 5
ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
1.1, 2.1, 2.2
เอกสาร หมายเลข 6
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 สำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.1
เอกสาร หมายเลข 7
แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan) 
ประจำปีการศึกษา 2557
1.1, 3.1
เอกสาร หมายเลข 8
รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.1, 2.2, 2.4, 2.5
เอกสาร หมายเลข 9
คำสั่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2.1
เอกสาร หมายเลข 10
คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
2.2
เอกสาร หมายเลข 11
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2.2
เอกสาร หมายเลข 12
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ 
ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558
2.2
เอกสาร หมายเลข 13
สรุปผลการออกแบบรายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB
2.3
เอกสาร หมายเลข 14
รายงานยืนยันการสำรองข้อมูลของสำนักหอสมุด โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITS)
2.3
เอกสาร หมายเลข 15
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม 
ELIB ในส่วนของผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานสำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558
2.3
เอกสาร หมายเลข 16
สถิติการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
2.4
เอกสาร หมายเลข 17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558
2.4
เอกสาร หมายเลข 18
สรุปงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 
(1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 59)
2.5
เอกสาร หมายเลข 19
รายละเอียดงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 
(1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 59)
2.5
เอกสาร หมายเลข 20
คำสั่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด
2.6, 3.1
เอกสาร หมายเลข 21
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปีการศึกษา 2559
2.6
เอกสาร หมายเลข 22
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2558
(1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
3.1
เอกสาร หมายเลข 23
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
3.1
เอกสาร หมายเลข 24
ตารางเปรียบเทียบสถิติการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ ในสำนักฯ ทุกประเภท
-
เอกสาร หมายเลข 25
สถิติการใช้ทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2556-2558
-
เอกสาร หมายเลข 26
สรุปผลการออกแบบรายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB
-
เอกสาร หมายเลข 27
ตารางเปรียบเทียบการใช้งบประมาณประจำปีของสำนักหอสมุด 
ปีการศึกษา 2554-2558
-