2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

    2.1 วิสัยทัศน์
          เป็นศูนย์สารนิเทศของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งให้บริการด้วยความเป็นเลิศ 
    2.2 พันธกิจ
         1. จัดหา จัดระบบและอนุรักษ์ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
         2. ให้บริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท
         3. สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
         4. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
         5. บริหารจัดการงานภายในสำนักหอสมุด โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
         6. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเข้ามาบริหารจัดการงานในสำนักหอสมุด 
    2.3 กลยุทธ์
         1. ด้านทรัพยากรสารนิเทศ
            1.1 จัดหาทรัพยากรสารนิเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร
            1.2 มีระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศที่ได้มาตรฐานสากล
            1.3 ผลักดันให้เกิดการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้/สารนิเทศของมหาวิทยาลัยที่กระจัดกระจายมารวมไว้ในจุดเดียวกัน

    2.  ด้านการให้บริการ

         2.1  ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
         2.2 ปรับรูปแบบการให้บริการ โดยเน้นการให้บริการในเชิงรุก (Proactive) เพิ่มมากขึ้น
         2.3 ประยุกต์ใช้บริการที่มีอยู่ใน Social Network เข้ามาขยายขอบเขตของงานบริการ

    3.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงสารนิเทศ

        3.1จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้ระบบงานห้องสมุด
        3.2 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักฯ ภายใต้โดเมน (http://www.library.au.edu) อย่างต่อเนื่อง

    4. ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรและทีมงาน

        4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
        4.2 ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดบริการแก่บุคลากร
        4.3 มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว

    5.ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

        5.1ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี จัดสถานที่ในการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ มีพื้นที่บริการสำหรับผู้พิการ มีวัสดุ   อุปกรณ์เพียงพอ