4.  ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพในปีการศึกษาที่ผ่านมา

 

 ข้อเสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการ IAAT

ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ

 ปีการศึกษา 2558

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

หลักฐาน

1.สำนักควรนำผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศห้องสมุดมาใช้พัฒนาปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในหน่วยงาน
สำนักฯทำการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศห้องสมุด นำเสนอคณะกรรมการสำนักฯเพื่อนำผลและข้อเสนอ แนะของผู้ใช้บริการมาใช้ประกอบในการจัดทำแผนงานหรือกิจกรรมต่อไป  
เอกสารหมายเลข 10:สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559

ข้อเสนอแนะในภาพรวมของสำนักฯ 

2.สำนักฯ ควรปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯให้ลุล่วงโดยเร็ว โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และต้องทบทวนตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ใหม่
1.สำนักฯ โดยคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯได้ร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ (2557-2561) แล้วระหว่างกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้แผนยุทธ์ศาสตร์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย                                  
2. มีการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร SAR และ IAAR  2015  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ข้อเสนอ แนะต่างๆของผู้ใช้บริการในระหว่างการให้บริการ และผลการจัดการความเสี่ยงไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
3.ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์นั้น สำนักฯได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ  และทบทวนตัวชี้วัดในแผนฯ โดยผ่านทางหัวหน้าฝ่ายฯในสำนักฯ
เอกสารหมายเลข 1  แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี    (พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับปรับปรุง
3. สำนักฯ ควรจัดทำแผนการจัดการความรู้และมีการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำ Website การจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้งาน และปฎิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
1. สำนักฯมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการความรู้เพิ่มเติมด้วยการจัด KM Workshop ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 แก่คณะทำงาน KM ของแต่ละหน่วงาน                                      
2. สำนักฯประสานไปยัง ITS เพื่อจัดทำ KM Website   เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ แลก เปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้งาน และปฎิบัติ งานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
- เอกสารหมายเลข 16แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559
- Website KM URL: 
http://its-3.au.edu/joomla/
library_03/index.php/about/au-library-km-about
4. สำนักฯ ควรจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ลุล่วง เพื่อประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่กำหนด และนำผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรและผลการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
-ยังไม่ได้ดำเนินการ   
 
5. สำนักฯ ควรทบทวนการออกรายงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ทั้งในส่วนของผู้ปฎิบัติงานและผู้ใช้บริการ และจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-ยังไม่ได้ดำเนินการ   
 
6. สำนักฯ ควรศึกษาคุณภาพการบริการของสำนักฯ จำแนกตามรายด้านของการให้บริการ ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารนิเทศ ด้านการบริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และควรนำผลที่ได้จากศึกษามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินการและการให้บริการ
-ดำเนินการแล้ว
เอกสารหมายเลข 10:สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559