ก. อภิปรายภาพรวมผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด

ในปีการศึกษา 2559 สำนักฯได้ดำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้

  1. สำนักฯ มีการทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์ของสำนักฯและมีการปรับตัวบ่งชี้ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร

  2. สำนักฯได้ทำการวิเคราะห์ระบบงานภายในของสำนักฯ ส่งผลให้เกิดปรับงานบางงานให้ตรงตามสายงานโดยดูลักษณะงานเป็นหลักคือ งานบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ จากเดิมสังกัดฝ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล ย้ายงานไปขึ้นกับฝ่ายบริการสารนิเทศ   เนื่องจากลักษณะงานเป็นการให้บริการสารนิเทศเป็นหลัก

  3. สำนักฯ ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักฯ โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่

 ข. อภิปรายภาพรวมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงของสำนักหอสมุด

1. กระบวนการพัฒนาแผน

สำนักฯ ควรทบทวนการทำแผนกลยุทธ์ใหม่ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และทิศทางการบริหารจดการของมหาวิทยาลัย ควรนำผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

2. การบริหารและการจัดการ

   2.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน ควรนำข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน ควรถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานใหสามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้อำนาจการในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

       2.2 ระบบงานภายในของหน่วยงาน สำนักฯ ควรทบทวนคำบรรยายลักณษณะงาน ขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนกระบวนการทำงานฝ่ายใน

      2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  สำนักฯ ควรสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจและนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดิม

    2.4 การบริหารและการพัฒนา  สำนักฯ ควรจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลประเมินความสำเร็จของแผน สำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

      2.5  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุน สำนักฯ ควรทบทวนงบประมาณประจำปีทุกปีการศึกษา

      2.6  ระบบบริหารความเสี่ยง สำนักฯ ควรทบทวนการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เป็นผลจากปัจจัยภายนอกและกระบวนการทำงานของสำนักฯ ทุกปีการศึกษา

      2.7  การจัดการความรู้ สำนักฯ ควรทำความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

สำนักฯ ควรนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานและควรทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกปีการศึกษา