ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.5.1 (1) ระดับสถาบัน)

 ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
คะแนน
1. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.5.1 (1) ระดับสถาบัน)
5 ข้อ
3 คะแนน
 
เณฑ์มาตรฐาน
 1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
 
 2. หน่วยงานมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน
 3. หน่วยงานจัดทำตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
 4. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. หน่วยงานมีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
Χ 
 6. หน่วยงานมีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
Χ
 7. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปี

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักฯ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในสำนักฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2559      (เอกสารหมายเลข 1แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561 ฉบับปรับปรุง)   
2.  คณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด นำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ และได้นำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ มาแปลงเป็นแผน 1 ปี และงบประมาณประจำปี   (เอกสารหมายเลข 2: แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560)
3. สำนักฯ ได้จัดทำตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งได้ทบทวนและปรับค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์   และแผนปฏิบัติการประจำปี   ในบางส่วน      (เอกสารหมายเลข 1แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561 ฉบับปรับปรุง)    (เอกสารหมายเลข 2: แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560)
4. สำนักฯ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้จัดทำขึ้น  (เอกสารหมายเลข 3: แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)  
5. สำนักฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง (เสนอผ่าน CFE)  (เอกสารหมายเลข 4: Evaluation Form)   ( เอกสารหมายเลข 5: ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559)
6. สำนักฯมีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 4: Evaluation Form) (เอกสารหมายเลข 6: รายงานประจำปี 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
7. สำนักฯ มีการนำผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี  (เอกสารหมายเลข 8 : สรุปความต้องการ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ บุคลากรสำนักหอสมุด และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 2559) (เอกสารหมายเลข 9: รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (IAAT Report 2558) )  (เอกสารหมายเลข 7: แผนปรับปรุงการดำเนินงาน  (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559)

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักฯ ควรนำผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2.  สำนักฯ ควรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีใหม่ 

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 1: แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับปรับปรุง
เอกสารหมายเลข 2: แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารหมายเลข 3: แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เอกสารหมายเลข 4: Evaluation Form
เอกสารหมายเลข 5ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
เอกสารหมายเลข 6: รายงานประจำปีการศึกษา 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เอกสารหมายเลข 7: แผนปรับปรุงการดำเนินงาน  (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559)
เอกสารหมายเลข 8: สรุปความต้องการ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ บุคลากร สำนักหอสมุด และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 2559
เอกสารหมายเลข 9: รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (IAAT Report 2558)