ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน (สกอ. 5.1 (4) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน (สกอ. 5.1 (4) ระดับสถาบัน) 
4 ข้อ 
4 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. ผู้บริหารของหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
2. ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและภารกิจของหน่วยงาน
3. ผู้บริหารของหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4. ผู้บริหารของหน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
5. ผู้บริหารของหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน สถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

ในด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักฯเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด   อย่างไรก็ตามยังพบว่าในด้านการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยและส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักฯให้เต็มตามศักยภาพนั้น ดำเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่องและยังไม่เป็นไปตามแผนและโครงการที่กำหนดไว้  (เอกสารหมายเลข 2: แผน 1 ปี และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560)  (เอกสารหมายเลข 5ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2559)     

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารของหน่วยงานควรนำข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
2. ผู้บริหารของหน่วยงานควรสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ     ให้อำนาจการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
3. ผู้บริหารของหน่วยงานควรถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถทำงานบรรลุ     วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 2: แผน 1 ปี และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารหมายเลข 5: ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559