ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบงานภายในของหน่วยงาน

ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.2 ระบบงานภายในของหน่วยงาน
5 ข้อ 
4 คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันครบทุกภารกิจ
2. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการติดตามการดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
3. หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารหรือสถาบันทราบตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด
Χ
4. หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของหน่วยงาน
5. หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินคุณภาพของบริการในทุกภารกิจหลักและมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินในข้อ4และข้อ5ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. ระบบงานภายใน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ (Centralization)ดังปีที่ผ่านๆมา ในปีการศึกษา 2559 สำนักฯได้ทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงานภายในของสำนักฯ โดยคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯ  โดยสรุปว่างานบริการและส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรสารนิเทศจากเดิมสังกัดฝ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล ให้ย้ายงานไปขึ้นกับฝ่ายบริการสารนิเทศ   เนื่องจากลักษณะงานเป็นการให้บริการสารนิเทศเป็นหลัก 
2.  สำนักฯ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการให้บริการของสำนักฯ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารนิเทศ ด้านบริการ ด้านระบบสารสนเทศ ด้าน Hardware/Software และ ด้านบุคลากร   (เอกสารหมายเลข 12: สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559)     
3 สำนักฯได้นำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการให้บริการของสำนักฯ    รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการสำรวจ  มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนัก (เอกสารหมายเลข 8: สรุปความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการบุคลากรสำนักหอสมุดและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ                

1. สำนักฯ ควรทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานและคำบรรยายลักษณะงานใหม่
2. สำนักฯ ควรนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการประเมินคุณภาพของบริการในทุกภารกิจหลักไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 8: สรุปความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการบุคลากรสำนักหอสมุดและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 12: สรุปงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60)