ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน

2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน การบริหารและการตัดสินใจ

5 ข้อ 
5 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน

1. หน่วยงานมีการจัดการด้านระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

2. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารหรือระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน

3. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4. หน่วยงานมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน

5. หน่วยงานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักฯ ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่าย รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการบริหารเพื่อการตัดสินใจของสำนักฯ ซึ่งอาจมีทั้งข้อมูลจากระบบสารสนเทศ และข้อมูลที่เป็นการจัดเก็บเป็นเอกสาร ส่งให้สำนักฯใช้ในการบริหารเพื่อการตัดสินใจ

2. สำนักฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารนิเทศในระบบ ELIB (Library Automation) ทั้งในส่วนของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักฯ  (เอกสารหมายเลข 10: สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559 )    

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักฯ ควรใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการดำเนินงานให้มากกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ  เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มากยิ่งขึ้น                

2. สำนักฯ ควรสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจ                

3. สำนักฯ ควรนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน 

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 10: สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

                                 ปีการศึกษา 2559