ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน

2.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดับสถาบัน) 

3 ข้อ 
3 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน

1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

2. หน่วยงานมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3. หน่วยงานมีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

Χ

4. หน่วยงานมีการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

Χ

5. หน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่กำหนด

Χ

6. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินในข้อ 4 และข้อ 5 มาปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 -5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักฯมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ แต่มีการพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาบุคลากรดังปรากฎในแผนประจำปี

2. สำนักฯได้ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งการฝึกอบรมภายใน ที่สำนักฯ ได้จัดขึ้น เช่นเชิญตัวแทนจากร้านค้าหรือบริษัทเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรของสำนักฯ (เอกสารหมายเลข 11: สถิติการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559)  

3. สำนักฯ จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน แต่ยังไม่มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามสังเกตุว่าเมื่อได้รับการอบรมแล้วนำกลับมาทำงานได้ (เอกสารหมายเลข 11: สถิติการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559)  

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักฯ ควรจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

2. สำนักฯ ควรสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3. สำนักฯ ควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและนำผลประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทุกปีการศึกษา             

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 11: สถิติการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559