ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุน
5 ข้อ 
5 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีการจัดทำงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
2. หน่วยงานมีการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีตามแผนปฏิบัติการประจำปี
3. หน่วยงานมีการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. หน่วยงานมีการประเมินผลงบประมาณประจำปี
5. หน่วยงานมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนจัดทำงบประมาณในปีถัดไป

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. การจัดทำงบประมาณประจำปีของสำนักฯ มีการจัดสรรให้เหมาะสมกับงานและโครงการ ซึ่งบุคลากรของสำนักฯมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสรรงบประมาณของสำนักฯ โดยผ่านทางหัวหน้าฝ่ายฯ      ในการจัดทำงบประมาณของสำนักฯ สำนักฯดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด    (เอกสารหมายเลข 2: แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560)    
2. สำนักฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานและโครงการ ไปบริหารงบประมาณที่ได้รับและตามแผนปฏิบัติการประจำปี (เอกสารหมายเลข 3: แผนปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) และให้ปรึกษาหารือกรรมการบริหารฯ กรณีที่ต้องมีการตัดสินใจนอกเหนือจากขอบเขตงานและโครงการ
3. สำนักฯ มีการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการรายงานการใช้งบประมาณตามงานและโครงการต่อคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯทุกเดือน   (เอกสารหมายเลข 12: สรุปงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60))  และ (เอกสารหมายเลข 13: รายละเอียดงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60))
4. มีการประเมินผลการใช้งบประมาณประจำปี ในรายงานประจำปีของสำนักฯ (เอกสารหมายเลข 3: รายงานประจำปี 2559  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
5. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯ เพื่อนำผลการประเมินการใช้งบประมาณสำนักฯ มาพิจารณาและจัดทำแผน 1 ปี และงบประมาณ ในปีถัดไป   

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักฯ ควรทบทวนการจัดทำงบประมาณประจำปีทุกปีการศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป 

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 2: แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารหมายเลข 3: แผนปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
เอกสารหมายเลข 12: สรุปงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี  (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60)
เอกสารหมายเลข 13: รายละเอียดงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 ส.ค. 59– 31 ก.ค. 60)