ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1 (5) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน

2.7 การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1 (5) ระดับสถาบัน) 

2 ข้อ 

2 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน

1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้

2. หน่วยงานมีการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Χ

3. หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้

Χ

4. หน่วยงานนำผลการประเมินการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการทำงานปรกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

χ

5. หน่วยงานมีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาจดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

  1. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ที่มีหน้าที่ในการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเป็นผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ( เอกสารหมายเลข 16:  แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559)

  2. ผู้รับผิดชอบดำเนินงานด้านการจัดการความรู้สำนักหอสมุด มีการประชุมระดมสมองเรื่องการจัดการความรู้ของสำนัก ฯ โดยให้หลักการว่าควรพิจารณางานบริการเป็นอันดับแรก ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสำนักฯ ต่อมา มหาวิทยาลัยโดย ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการจัดการความรู้อย่างถูกวิธี หลังจากการเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดการความรู้ ได้มีการตั้งประเด็นการจัดการความรู้ขึ้น และมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยระดมสองในประเด็น "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้าสำหรับนักวิจัยอย่างมืออาชีพ" (Website KM URL : http://www.library.au.edu/index.php/km-board

  3. สำนักฯ ได้แนะนำกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าให้แก่บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ศึกษาถึงขั้นตอน และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงการค้นจาก Google web และ Google Scholar ซึ่งผลการดำเนินงานมีแนวโน้มในทางที่ดี เนื่องจากบรรณารักษ์สามารถสืบค้นพบข้อมูลได้ง่ายและเร็วขึ้นจากเดิม (Website KM URL : http://www.library.au.edu/index.php/km-board 

  4. มีการจัดการความรู้และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำนักฯ ได้จัดทำ Web site การจัดการความรู้ เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของบุคลากรของสำนักฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้งาน การปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อแสนอแนะ

1. สำนักฯ ควรติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้ นำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปรกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

2. สำนักฯ ควรทำความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี

3. สำนักฯ ควรจัดเก็บการจัดการความรู้อย่างเป็นระเบียบและมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 16 :  แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 Website KM URL: http://www.library.au.edu/index.php/km-board