องค์ประกอบที่ 3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี่ที่ 3.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (สกอ. 5.1 (7) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (สกอ. 5.1 (7) ระดับสถาบัน)
4 ข้อ 
4 คะแนน


เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2. หน่วยงานนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ
3. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
4. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
Χ
5. หน่วยงานมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน

 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1.สำนักฯ มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุดและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย    (เอกสารหมายเลข 14: คำสั่งที่ 84/2015 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด) สำนักฯใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสำนักฯ  (เอกสารหมายเลข 17: คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559))  
2. สำนักฯ มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ มีการจัดทำ แผนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan 2559และนำมาซึ่งการทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  (เอกสารหมายเลข 9: รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (IAAT Report 2558) (เอกสารหมายเลข7: แผนปรับปรุงการดำเนินงาน  (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559)
3. สำนักฯมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในตามภารกิจของสำนักฯ (ดูที่:http://library.au.edu/qa2009/index.html)    ซึ่งระบบสารสนเทศที่ใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในมาจากรายงานต่างๆนระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB มีระบบการแสดงรายงาน (RT Report) ที่เป็นการออกรายงานในส่วนของการทำงาน Module ต่างๆ โดย RT Report  สามารถออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ สำนักฯ สามารถนำรายงานต่างๆ ไปใช้งานต่างๆ ได้ทุก Module จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของทางสำนักฯ ได้ (เอกสารหมายเลข 20 : คู่มือการใช้งานระบบการออกรายงาน)(เอกสารหมายเลข 28 : คู่มือการใช้งานระบบยืม-คืน) (เอกสารหมายเลข 19 : คู่มือการใช้งานระบบงานจัดการทรัพยากรสารนิเทศ) นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบระเบียนประวัติ การเข้างาน ออกงาน การลา การมาสาย การขาดงาน กล่าวคือ บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้จาก Information Pool   นอกจากระบบดังกล่าวแล้ว สำนักฯ ยังเก็บสถิติการดำเนินงานของบุคลากรทุกคน ในลักษณะของข้อมูลดิบซึ่งอยู่ในรูปแบบของโปรแกรม Excel  ข้อมูลดังกล่าวสำนักฯ สามารถนำมาวัดและวิเคราะห์การดำเนินงานได้ (เอกสารหมายเลข 5ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559)  
4. สำนักหอสมุดเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพด้วยการเปิดช่องทางรับข้อแนะนำในการพัฒนาสำนักฯผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์บริการทุกห้องสมุด และ email และสำนักฯมีกิจกรรมพบคณะทุกคณะโดยตรงเพื่อรับข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากคณะ และนำมาปรับปรุงการให้บริการของสำนักฯ  (เอกสารหมายเลข 8: สรุปความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ บุคลากรและผู้บริการมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้สำนักฯได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะและนำผลที่ได้มาพัฒนาสำนักฯต่อไป มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม ELIB ทั้งในส่วนของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน (เอกสารหมายเลข 10 : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559)                    

ข้อเสนอแนะ 

1. สำนักฯ ควรนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน
2. สำนักฯ ควรทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกปีการศึกษา -

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 5ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
เอกสารหมายเลข 7: แผนปรับปรุงการดำเนินงาน  (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559)
เอกสารหมายเลข 8: สรุปความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ บุคลากรและผู้บริการ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
เอกสารหมายเลข 9: รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (IAAT Report 2558)    
เอกสารหมายเลข 10 : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559
เอกสารหมายเลข 14 : คำสั่งที่ 84/2015 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด
เอกสารหมายเลข 17: คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปีการศึกษา 2558
                                (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559 
เอกสารหมายเลข 18 : คู่มือการใช้งานระบบยืม คืน
เอกสารหมายเลข 19 : คู่มือการใช้งานระบบงานจัดการทรัพยากรสารนิเทศ
เอกสารหมายเลข 20 : คู่มือการใช้งานระบบการออกรายงาน