ส่วนที่ 4 : รายการเอกสารอ้างอิง

หมายเลข
รายการ
ตัวบ่งชี้
เอกสาร หมายเลข 1
แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระยะ 5 ปี    
(พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับปรับปรุง
1.1
เอกสาร หมายเลข 2
แผน 1 ปี และงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560
1.1, 2.1, 2.5
เอกสาร หมายเลข 3
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.1, 2.5, 
เอกสาร หมายเลข 4
Evaluation Form
1.1,
เอกสาร หมายเลข 5
ผลการดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
1.1, 2.1, 3.1
เอกสาร หมายเลข 6
รายงานประจำปี 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.1, 2.5
เอกสาร หมายเลข 7
แผนปรับปรุงการดำเนินงาน  (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559
1.1, 3.1
เอกสาร หมายเลข 8
สรุปความต้องการ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ บุคลากรสำนักหอสมุด และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
1.1, 2.2, 3.1
เอกสาร หมายเลข 9
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (IAAT Report 2558)
1.1, 3.1
เอกสาร หมายเลข 10
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559
           2.2, 3.1
เอกสาร หมายเลข 11
สถิติการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
2.4
เอกสาร หมายเลข 12
สรุปงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี (1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60)
2.5, 2.2, 2.3, 3.1
เอกสาร หมายเลข 13
รายละเอียดงบการเงินของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
(1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60)
2.5
เอกสาร หมายเลข 14
คำสั่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด
2.6, 3.1
เอกสาร หมายเลข 15
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559
2.6
เอกสาร หมายเลข 16
แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559
http://www.library.au.edu/index.php/about/au-library-km-about
2.7
เอกสาร หมายเลข 17
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
3.1
เอกสาร หมายเลข 18
คู่มือการใช้งานระบบยืม-คืน
3.1
เอกสาร หมายเลข 19
คู่มือการใช้งานระบบงานจัดการทรัพยากรสารนิเทศ
3.1
เอกสาร หมายเลข 20
คู่มือการใช้งานระบบการออกรายงาน 
3.1, 2.7