ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1 (5) ระดับสถาบัน)

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการ
คะแนน
2.7 การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1 (5) ระดับสถาบัน) 
2 ข้อ 
2 คะแนน

 


เกณฑ์มาตรฐาน
1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้
2. หน่วยงานมีการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
4. หน่วยงานนำผลการประเมินการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการทำงานปรกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
5. หน่วยงานมีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาจดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร

 

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ที่มีหน้าที่ในการให้บริการ ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเป็นผู้รับผิดชอบ  ทำหน้าที่ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข 16:แผนการจัดการความรู้  ปีการศึกษา 2559)
2. ผู้รับผิดชอบดำเนินงานด้านการจัดการความรู้สำนักหอสมุด  มีการประชุมระดมสมองเรื่องการ จัดการความรู้ของสำนักฯ  โดยให้หลักการว่าควรพิจารณางานบริการเป็นอันดับแรก ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ สำนักฯ  ต่อมา มหาวิทยาลัยโดย ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการจัดการความรู้อย่างถูกวิธี หลังจากการเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดการความรู้   ได้มีการตั้งประเด็นการจัดการความรู้ขึ้น และมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยระดมสมองในประเด็น “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้าสำหรับนักวิจัยอย่างมืออาชีพ
(Website KM URL: http://www.library.au.edu/index.php/about/au-library-km-about
3. สำนักฯ ได้แนะนำกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าให้แก่ บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ศึกษาถึงขั้นตอน และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงการค้นจาก Google web และ Google Scholar ซึ่งผลการดำเนินงานมีแนวโน้มในทางที่ดีเนื่องจาก บรรณารักษ์สามารถสืบค้นพบข้อมูลได้ง่ายและเร็วขึ้นจากเดิม
(Website KM URL: http://www.library.au.edu/index.php/about/au-library-km-about              
4. มีการจัดการความรู้และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน  สำนักฯ ได้จัดทำ Web Site การจัดการความรู้ เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของบุคลากรของสำนักฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้งาน การปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ   

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักฯ ควรติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้ นำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปรกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
2. สำนักฯ ควรทำความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี
3. สำนักฯ ควรจัดเก็บการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข 16: แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559
Website KM URL: http://www.library.au.edu/index.php/about/au-library-km-about