ชื่อคณะกรรมการ การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Library KM Committee)

ทำหน้าที่ในการทำแผนงานและดำเนินงานด้านการจัดการความรู้สำนักหอสมุดให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด   

2. หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

3. หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ 

4. นางพัชราภรณ์  ตันติปาลพันธ์

5. นางสาววรรณฑินีย์  แก้วเขียว

6. นางสาวปราณี  รำจวนจร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ